OŚWIADCZENIE CZŁONKA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO O PRZEKAZYWANIU SKŁADKI DO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO ORAZ O ZAPOZNANIU SIĘ Z INFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ POWSZECHNEGO SYSTEMU EMERYTALNEGO ORAZ INFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH

Pouczenie

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz. U. poz. 1717) składka na ubezpieczenie emerytalne, o której mowa w art. 22 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442, 1623, 1650 i 1717), będzie odprowadzana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych do wybranego przez ubezpieczonego otwartego funduszu emerytalnego za okres do dnia 30 czerwca 2014 r. Składka na ubezpieczenie emerytalne, począwszy od składki opłaconej za lipiec 2014 r., będzie w całości przekazywana do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i ewidencjonowana na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Nie wymaga to złożenia w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych przez członka otwartego funduszu emerytalnego oświadczenia w tej sprawie.
W przypadku podjęcia przez członka otwartego funduszu emerytalnego decyzji o dalszym przekazywaniu składki, o której mowa w art. 22 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, do otwartego funduszu emerytalnego, począwszy od składki opłaconej za lipiec 2014 r., należy złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych niniejsze oświadczenie

I. DANE IDENTYFIKACYJNE CZŁONKA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO SKŁADAJĄCEGO OŚWIADCZENIE

01. Nazwisko

02. Imię pierwsze

03. Imię drugie04. Data urodzenia (dd / mm / rrrr)
05. Numer PESEL (1)06. Rodzaj dokumentu tożsamości:07. Seria i numer dokumentu
jeśli dowód osobisty, wpisać 1, jeśli paszport - 2

(1) W przypadku gdy nie nadano numeru PESEL, należy wpisać serię i numer dowodu osobistego lub paszportu.

II. DANE ADRESOWE (1)

01. Kod pocztowy02. Poczta
-

03. Gmina / Dzielnica

04. Miejscowość

05. Ulica

06. Numer domu 07. Numer lokalu 08. Numer telefonu (2)09. Symbol państwa (3)
10. Zagraniczny kod pocztowy (3)11. Nazwa państwa (3)

12. Adres poczty elektronicznej (2)

(1) Jeżeli adres zamieszkania jest inny niż adres zameldowania – należy wpisać adres zamieszkania, natomiast jeżeli adres do korespondencji jest inny niż adres zameldowania i zamieszkania – należy wpisać adres do korespondencji.
(2) Podanie numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej nie jest obowiązkowe.
(3) Wypełnić w przypadku gdy adres jest inny niż polski.

Na podstawie art. 11 ust. 2 w związku z ust. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych oświadczam, że chcę, aby składka na ubezpieczenie emerytalne, o której mowa w art. 22 ust. 3 p kt 1 l it. a u stawy z d nia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, była odprowadzana do otwartego funduszu emerytalnego:

– którego jestem członkiem
albo
– innego niż ten, którego jestem członkiem:

(*)

(należy wpisać nazwę jednego spośród następujących otwartych funduszy emerytalnych tylko w przypadku zamiaru zmiany OFE: AEGON OFE, Allianz Polska OFE, Amplico OFE, Aviva OFE Aviva BZ WBK, AXA OFE, Generali OFE, ING OFE, Nordea OFE, Pekao OFE, PKO BP Bankowy OFE, OFE Pocztylion, OFE PZU „Złota Jesień”, OFE WARTA)

(*) W przypadku gdy ubezpieczony nie wpisze nazwy otwartego funduszu emerytalnego, składka jest odprowadzana do otwartego funduszu emerytalnego, którego ubezpieczony jest członkiem.
W przypadku gdy ubezpieczony wpisze nazwę innego otwartego funduszu emerytalnego niż tego, którego jest członkiem, przepisy rozdziału 7 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych stosuje się odpowiednio. Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje o tym wpisany w oświadczeniu otwarty fundusz emerytalny.
Jeżeli ubezpieczony nie zawrze umowy z wpisanym otwartym funduszem emerytalnym, składka, o której mowa w art. 22 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, jest odprowadzana do otwartego funduszu emerytalnego, którego ubezpieczony jest członkiem.

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z:

1) przygotowaną przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych informacją dotyczącą powszechnego systemu emerytalnego

2) informacją dotyczącą poszczególnych otwartych funduszy emerytalnych – o których mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych.

……..............……………………………………..
podpis członka otwartego funduszu emerytalnego