PL-CAN01


UMOWA O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM
MIĘDZY RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ A KANADĄ
Z DNIA 2 KWIETNIA 2008 ROKU

SOCIAL SECURITY AGREEMENT
BETWEEN THE REPUBLIC OF POLAND AND CANADA
DATED THE 2nd OF APRIL 2008

ACCORD SUR LA SECURITE SOCIALE
ENTRE LA REPUBLIQUE DE POLOGNE ET LE CANADA
DU 2 AVRIL 2008

ZAŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWEGO USTAWODAWSTWA
CERTIFICATE PERTAINING TO PROPER JURISDICTION
ATTESTATION CONCERNANT LA LEGISLATION APPLICABLE

Art. 6b, 7, 9 w związku z art. 7, art. 9 Umowy
Art. 4 Porozumienia Administracyjnego

Art.6b, 7, 9 with reference to art. 7, art. 9 of the Agreement
Art. 4 of Administrative Memorandum of Understanding

Art. 6b, 7, 9 lu conjointement avec l’art. 7, art. 9 de l’ Accord
Art. 4 de l'Arrangement Administratif

1Informacje dotyczące osoby ubezpieczonej
Information pertaining to the insured person
Renseignements concernant l’assuré
Pracownik
Employee
Travailleur
Osoba pracująca na własny rachunek
Self-employed person
Travailleur non salarié
1.1Nazwisko:
Name
Nom
1.2Nazwisko rodowe:
Name at birth
Nom de naissance
1.3Imię:
Given name
Prénom
1.4Data urodzenia:
Date of
Date de naissance
1.5Obywatelstwo:
Citizenship
Nationalité
1.6Adres(1):
Address
Adresse
1.7Numer identyfikacyjny w Polsce (2):
Personal identification number in Poland
No d’identification en Pologne

2IInformacje dotyczące pracodawcy
Information pertaining to the employer
Renseignements concernant l’ employeur
Pracownik
Employee
Travailleur
Osoba pracująca na własny rachunek
Self-employed person
Travailleur non salarié
2.1Nazwa lub rodzaj działalności:
Name or nature of business
Nom ou nature de l’activité
2.2Adres(1):
Address
Adresse
2.3Numer identyfikacyjny w Polsce (3):
Personal identification number in Poland
No d’identification en Pologne
3Wyżej wymieniona osoba ubezpieczona
The above-mentioned insured person
L’assuré désigné ci-dessus
3.1jest zatrudniona przez wymienionego pracodawcę
has been employed by the said employer from
est employé par l’employeur mentionné ci-dessus depuis le
od
3.2prowadzi działalność na własny rachunek
has been self-employed from
exerce une activité non salariée depuis le
od
3.3została oddelegowana
was seconded
a été détaché
od from du do tu au
3.4prowadzi działalność na terytorium Polski i Kanady
pursues activities on the territory of Poland and Canada
exerce une activité non salariée sur le territoire de la Pologne et du Canada
od from du do tu au
3.5przenosi czasowo działalność do firmy wymienionej poniżej:
temporarily transfers activity to the firm mentioned below
transfère temporairement son activité à l’entreprise mentionnée ci-dessous
od from du do tu au
3.6Nazwa przedsiębiorstwa, na rzecz którego osoba ubezpieczona będzie wykonywała pracę w Kanadzie
Name of the company on behalf of which insured person will be working in Canada
Nom de l’entreprise au profit de laquelle l’assuré exercera le travail au Canada
3.7Adres w Kanadzie: Address in Canada Adresse au Canada

2

4Osoba ubezpieczona podlega ustawodawstwu polskiemu
The insured person is subject to the jurisdiction of Poland
L’assuré reste soumis à la législation polonaise
4.1na mocy artykułu:
on the strength of article:
conformément aux dispositions de l’article:


6(b)
7
9 w związku z art. 7; 9 with reference to art 7; 9 lu conjointement avec l’ art. 7
9
4.2od
from
du
do
to
au
4.3na podstawie zgody z dnia
on the grounds of consent dated
au vertu de l’accord du
znak
ref No
réf. No

(w przypadku art. 9 w związku z art. 7, art. 9 Umowy)
(in the case of art. 9 with reference to art. 7, art. 9 of Agreement )
(au cas de l’art. 9 lu conjointement avec l’art. 7, l’art. 9 de l’Accord)

5Instytucja właściwa, której ustawodawstwu osoba ubezpieczona podlega
Competent institution to which jurisdiction the insured person is subject
Institution compétente dont la législation est applicable
5.1 Nazwa:
Name
Dénomination
5.2 Adres:
Address
Adresse
5.3Pieczęć
Stamp
Cachet
5.4Data
Date
Date
5.5Podpis
Signature ...................................................................
Signature

3

POUCZENIE
INSTRUCTION
INSTRUCTIONS

Formularz należy wypełnić drukowanymi literami wpisując tekst wyłącznie w zaznaczonych kropkami miejscach.

This form is to be filled in with printed characters exclusively in spaces provided on dotted lines.

Le formulaire doit être rempli en caractères d’imprimerie en utilisant uniquement les lignes pointillées.

Właściwa terenowa jednostka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wystawia formularz na wniosek pracodawcy lub osoby pracującej na własny rachunek. Formularz potwierdza okres, w którym pracownik lub osoba pracująca na własny rachunek w dalszym ciągu podlega polskim przepisom prawnym. Kopię tego formularza wysyła się do właściwej instytucji kanadyjskiej, a drugą kopię pozostawia się zainteresowanemu jako dowód, że w stosunku do niego nie są stosowane kanadyjskie przepisy prawne o obowiązkowym ubezpieczeniu.

The competent local branch of Social Insurance Institution issues this form on request of the employer or self-employed person. This form confirms the period over which an employee or a self-employed person has been now subject to jurisdiction of Poland. A copy of this form is to be sent to the proper Canadian institution and a second copy is to be kept by the applicant as a proof that the legal regulations applicable to mandatory insurance in Canada are not applied in relation to him/her.

L’unité locale compétente de l’Institution des Assurances Sociales délivre un formulaire à la demande du travailleur ou travailleur non salarié. Le formulaire atteste la période dans laquelle le travailleur ou le travailleur non salarié pourra continuer à être soumis à la législation polonaise. Une copie de ce formulaire est adressée à l’institution canadienne, l‘intéressé obtient une deuxième copie en tant que la preuve qu’il n’est pas soumis à la législation canadienne obligatoire de sécurité sociale.

W przypadkach, o których mowa w art. 9 w związku z art. 7 oraz art. 9 Umowy właściwa terenowa jednostka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wystawia formularz, po uzyskaniu pisemnej zgody otrzymanej od instytucji kanadyjskiej.

In cases mentioned in art.9 of the Agreement, with reference to art. 7, art. 9 of Agreement the competent local branch of Social Insurance Institution issues this form after having obtained written consent from competent authorities or an institution of the other Country appointed by them.

Au cas de l’article 9 lu conjointement avec l’article 7 et l’article 9 de l’Accord, l’ unité locale compétente de l’Institution des Assurances Sociales délivre le formulaire après l’obtention de l’accord reçu par écrit de la part de l’institution canadienne.

Artykuł 9 w związku z art. 7 Umowy dotyczy sytuacji udzielenia zgody na przedłużenie okresu delegowania dla pracownika.

Article 9 with reference to art. 7 of Agreement concerns situation where approval for extension of posting was granted to an employee

L’article 9 lu conjointement avec l’article 7 de l’Accord concerne la situation où la prolongation de la période du détachement est accordée.

Artykuł 9 Umowy dotyczy przypadków wyjątkowych innych niż wyżej wymieniony.

Article 9 of Agreement concerns other exceptional situations than one mentioned above

L’article 9 de la Convention concerne les cas exceptionnels, autres que celui désigné ci-dessus .

UWAGI
COMMENTS
NOTES

(1)Ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, gmina/powiat/województwo
Street name and number, apartment number, postal code, town/village, commune, district, province.
Rue, numéro, numéro du logement, code postal, localité, commune/ district/ voïvodie
(2)PESEL i NIP, a w razie gdy ubezpieczonemu nie nadano tych numerów lub jednego z nich – seria i numer dowodu osobistego lub paszportu.
PESEL and NIP, and in cases the insured has not been assigned one or both of these numbers – series and number of the Country ID or Passport
PESEL et NIP, à défaut de ces deux numéros ou de l’un de ces numéros – la série et le numéro de la carte d’identité ou du passeport.
(3)NIP i REGON pracodawcy lub firmy prowadzonej przez osobę pracującą na własny rachunek.
NIP and REGON of the employer or the firm run by the self-employed person
NIP et REGON d’employeur ou d’entreprise dirigée par le travailleur non salarié.

4

DODATKOWE INFORMACJE
ADDITIONAL INFORMATION
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Pracodawca oddelegowanego pracownika lub osoba pracująca na własny rachunek ma obowiązek poinformować polską instytucję:

• o tym, że delegowanie lub przeniesienie działalności nie doszło do skutku,

• o wcześniejszym powrocie przed upływem okresu oddelegowania/ przeniesienia działalności,

• o zaprzestaniu prowadzenia działalności w przypadku równoczesnego wykonywania działalności na terenie Polski i Kanady.

Instytucja polska powiadamia o tym instytucję kanadyjską.

Employer of the seconded employee or self-employed person is obliged to inform Polish institution about:

• the fact, that posting or transfer of his/her activity didn’t take place

• earlier return to country before the end of posting period/transferring activity

• about casing self-employed activity in the case of simultaneous activities on the territory of Poland and Canada

Polish institution informs about this fact Canadian institution.

L’employeur du travailleur détaché ou le travailleur non salarié est obligé d ‘informer l’institution polonaise du fait que:

• le détachement ou le transfert de l’activité n‘a pas eu lieu,

• son retour/transfert de son activité a eu lieu avant la fin de la période prévue de détachement,

• l’activité a été interrompue au cas d’exercice de l’activité en même temps sur le territoire de la Pologne et du Canada.

L’institution polonaise informe de ce fait l’institution canadienne.

INSTYTUCJE WŁAŚCIWE
COMPETENT INSTITUTIONS
INSTITUTIONS COMPETENTES

dla celów realizacji art.6(b), 7 Umowy:
for the purpose of implementation of art. 6(b), 7 of the Agreement
pour la réalisation de l’art. 6(b), 7 de l’Accord

Terenowe jednostki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych właściwe dla siedziby pracodawcy lub firmy prowadzonej przez osobę pracującą na własny rachunek.
Local branches of Social Insurance Institution with competence over the area where the headquarters of the employer or the firm run by the self-employed person.
Les unités locales de l’Institution des Assurances Sociales compétentes par rapport au siège de l’employeur ou d’entreprise dirigée par le travailleur non salarié.

dla celów realizacji art. 9 w związku z art. 7, art. 9 Umowy:
for the purpose of implementation of art. 9 with reference to art. 7, art. 9 of the Agreement
pour la réalisation de l’ art. 9 lu conjointement avec l’art. 7, art. 9 de l’Accord

Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Headquarters of Social Insurance Institution
Centrale de l’Institution des Assurances Sociales/p>

5