PL/RM 101
ПЛ/РМ 101UMOWA MIĘDZY RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ A REPUBLIKĄ MACEDONII O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM
ДОГОВОР МЕЃУ РЕПУБЛИКА ПОЛСКА И РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

ZAŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ZASTOSOWANIA PRZEPISÓW PRAWNYCH (1)
ПОТВРДА ЗА ПРИМЕНА НА ПРАВНИТЕ ПРОПИСИ (1)

Artykuł 8 Umowy
Artykuł 5 Porozumienia Administracyjnego

Член 8 од Договорот
Член 5 од Административната спогодба

1Pracownik
Вработено лице
Osoba pracująca na własny rachunek
Лице кое врши самостојна дејност
1.1Nazwisko
Презиме
1.2Imię (imiona)
Име(иња)
1.3Data urodzenia
Датум на раѓање
1.4Obywatelstwo(2)
Државјанство(2)
1.5Adres zamieszkania
Адреса во место на живеење
1.6Numer identyfi kacyjny w Polsce
Број за идентификација во Полска(3)
1.7Numer identyfi kacyjny w Macedonii (EMBG)
Број за идентификација во Македонија(ЕМБГ)
2Pracodawca
Работодавач
Praca wykonywana na własny rachunek
Вршител на самостојна дејност
2.1Nazwa
Назив
2.2Adres
Адреса
2.3Numer identyfi kacyjny w Polsce (NIP i REGON)
Број за идентификација во Полска (НИП, РЕГОН)
3Osoba wymieniona w punkcie 1
Лицето наведено во точката 1
3.1 została oddelegowana do pracy
е упатено на работа
od од do до
do fi rmy wymienionej poniżej
кај подолу наведениот работодавaч или фирма
3.2Nazwa
Име
3.3Adres
Адреса
3.4Numer identyfi kacyjny w Macedonii (EDB, EMBS)
Број за идентификација во Македонија (ЕДБ, ЕМБС)

1

4Osoba wymieniona w punkcie 1 podlega przepisom prawnym
Лицето наведено во точката 1 подлежи под правните прописи на
4.1Republiki Polski
Република Полска
Republiki Macedonii
Република Македонија
4.2na mocy artykułu
врз основа на член
8.1.1 zdanie pierwsze
8.1.1 прва реченица
8.1.1 zdanie drugie
8.1.1 втора реченица
8.1.28.1.38.1.4
8.1.58.1.68.1.8
8.1.98.1.108.2Umowy
од Договорот
4.3od
од
do
до
4.4na podstawie zgody z dnia
(w przypadku art. 8.1.1 zdanie drugie oraz art. 8.2 Umowy)
согласно одобрението од ден
(се однесува на член 8 став 1 точка 1 втора реченица и член 8 став 2, од Договорот).
znak:
ознака
4.5jest zatrudniona w misji dyplomatycznej lub urzędzie konsularnym lub jako prywatna służba domowa
(dotyczy osób wymienionych w artykule 8.1.8 i 8.1.9 Umowy) od
е вработено во дипломатско конзуларното претставништво или приватни домашни работници
(случаите опфатени во член 8.1.8 и 8.1.9 од Договорот) од ден
4.5.1Data i miejsce
Датум и место.
4.5.2Podpis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Датум и место. (dotyczy osób wymienionych w artykule 8.1.8 i 8.1.9 Umowy
Потпис (на лицата опфатени во член 8.1.8 и 8.1.9 од Договорот)
5nstytucja właściwa w Polsce
Надлежен полски носител
5.1 Nazwa
Назив:
5.2 Adres
Адреса
Adresse
5.3Pieczęć
Печат
5.4Data
Датум.
5.5Podpis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Потпис

2

UWAGI
УПАТСТВА

(1) Właściwa instytucja w Polsce wydaje formularz na wniosek pracownika, pracodawcy lub osoby pracującej na własny rachunek i przekazuje go wnioskodawcy oraz do właściwego oddziału terenowego Funduszu Ubezpieczenia Zdrowotnego Macedonii miejsca pobytu.

Formularz jest wystawiany w 4 egzemplarzach dla pracownika i w 3 dla osoby pracującej na własny rachunek.

Formularz należy wypełnić drukowanymi literami wpisując tekst wyłącznie w zaznaczonych kropkami miejscach.

W przypadkach, o których mowa w art. 8.1.1. zdanie drugie oraz art. 8.2 Umowy właściwa instytucja w Polsce wystawia formularz, po uzyskaniu pisemnej zgody otrzymanej od oddziału terenowego Funduszu Ubezpieczenia Zdrowotnego Macedonii miejsca pobytu

Надлежниот полски носител го издава образецот на барање на работникот, на барање на лицето кое врши самостојна дејност или на барање на работодавачот, го предава на барателот, и еден примерок испраќа до подрачната служба на

Фондот за здравствено осигурување на Македонија во местото на престој. Образецот се издава во четири примерока за вработено лице и во три примерока за лице кое врши самостојна дејност.

Образецот да се пополни со печатни букви или на машина за пишување со впишување на текстот исклучиво на означените места.

Во сличаите опфатени во член 8.1.1 втора реченица и член 8.2 од Договорот, надлежниот полски носител го издава образецот по добивање на писмена согласност од подрачната служба на Фондот за здравствено осигурување на Македонија во местото на престој.

(2) W przypadku zmiany obywatelstwa należy wpisać datę nadania aktualnego obywatelstwa.

Во случај на промена на државјанство треба да се наведе датумот на добивање на новото државјанство.

(3) PESEL i NIP, a w razie gdy ubezpieczonemu nie nadano tych numerów lub jednego z nich – seria i numer dowodu osobistego lub paszportu.

Да се наведе бројот за евиденција ПЕСЕЛ, како и бројот за даночна идентификација НИП, а во случај кога едниот или двата броја не се познати, да се наведе серијата и бројот на личната карта или пасошот.

INFORMACJE DODATKOWE
ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ

Zgodnie z art. 5.2 Porozumienia Administracyjnego pracodawca oddelegowanego pracownika ma obowiązek poinformować instytucję właściwą tej Umawiającej się Strony, na której terytorium pracownik podlega ubezpieczeniu:

-> o ustaniu stosunku pracy z danym pracownikiem przed upływem okresu oddelegowania lub

-> o wcześniejszym powrocie przed upływem okresu oddelegowania

Instytucja właściwa, której przepisom prawnym podlega pracownik powiadamia o tym właściwą instytucję drugiej strony.

Согласно член 5.2 од Административната спогодба работодавачот на испратениот работник, е должен да го извести надлежниот носител на договорната страна чии правни прописи се применуваат:

-> За престанок на работниот однос пред истекот на периодот на испраќање

-> За предвременото враќање пред истекот на периодот на испраќање.

Надлежниот носител на територијата под чии правни прописи подлежи работникот го известува надлежниот носител на втората договорна страна за настанатата промена.

Zgodnie z art. 5.3 Porozumienia Administracyjnego osoba pracująca na własny rachunek ma obowiązek poinformować instytucję właściwą, której przepisom prawnym podlega:

-> o zaprzestaniu działalności lub

-> o powrocie przed upływem określonego w formularzu okresu.

Instytucja właściwa, której przepisom prawnym podlega osoba pracująca na własny rachunek powiadamia o tym właściwą instytucję drugiej strony.

Согласно член 5.3 од Административната спогодба лице кое врши самостојна дејност е должно да го извести надлежниот носител на таа договорна страна чии правни прописи се применуваат:

-> За престанок на дејноста

-> За предвременото враќање пред истекот на периодот на испраќање.

Надлежниот носител на територијата под чии правни прописи подлежи лицето кое врши самостојна дејност го известува надлежниот носител на втората договорна страна за настанатата промена.

INSTYTUCJE WŁAŚCIWE
НАДЛЕЖНИ ИНСТИТУЦИИ

w Polsce

a) dla celów realizacji art. 8.1.1 zdanie pierwsze, 8.1.2, 8.1.3, 8.1. 4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.8, 8.1.9 i 8.1.10 Umowy Terenowe jednostki organizacyjne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych właściwe dla siedziby pracodawcy lub fi rmy prowadzonej przez osobę pracującą na własny rachunek.

a) за примена на член 8.1.1 прва реченица, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.8, 8.1.9 и 8.1.10 од Договорот Подрачните служби на Заводот за социјално осигурување надлежни во седиштето на работодавачот или на фирмата на лицето кое врши самостојна дејност.

b) dla celów realizacji art. 8.1.2, 8.1.5 Umowy – przy zastosowaniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników Centrala Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

б) со цел на примена на член 8.1.2 и 8.1.5 од Договорот – согласно правните прописи за социјално осигурување на земјоделците Централа на Каса на земјоделското социјално осигурување

c) dla celów realizacji art. 8.1.1. zdanie drugie oraz art. 8.2 Umowy Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

в) за примена на член 8.1.1 втора реченица и член 8.2 од Договорот Централа на Завод за социјално осигурување

3