PL/USA 1


UMOWA O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM MIĘDZY RZECZPOSPOLITĄ POLSKĄ A STANAMI ZJEDNOCZONYMI AMERYKI
AGREEMENT ON SOCIAL SECURITY BETWEEN THE REPUBLIC OF POLAND AND THE UNITED STATES OF AMERICA

ZAŚWIADCZENIE O UBEZPIECZENIU(1)
CERTIFICATE OF COVERAGE

Art. 6 Umowy
Art. 5 Porozumienia Administracyjnego

Art. 6 of the Agreement
Art. 5 of Administrative Arrangement

1Informacje dotyczące osoby ubezpieczonej
Information concerning the insured person
Pracownik
Employee
Osoba pracująca na własny rachunek
Self-employed person
1.1Nazwisko
Name
1.2Imię (imiona)
Given name(s)
1.3Data urodzenia
Date of birth
1.4Obywatelstwo
Citizenship
1.5Adres zamieszkania
Place of residence
1.6Numer identyfi kacyjny w Polsce
Personal identifi cation number in Poland
2Informacje dotyczące pracodawcy lub działalności na własny rachunek
Information concerning the employer or self-employment
Pracodawca
Employer
Działalność na własny rachunek
Work performed as self-employed
2.1Nazwa
Name
2.2Adres
Address
2.3Numer identyfi kacyjny w Polsce (NIP i REGON)
Business identifi cation number in Poland
3Osoba wymieniona w punkcie 1
Person mentioned in point 1
3.1została oddelegowana do pracy
was seconded
od from do to
3.2prowadzi działalność na terytorium Polski i Stanów Zjednoczonych
pursues activities on the territory of Poland and United States
od from do to
3.3przenosi czasowo działalność do fi rmy wymienionej poniżej
temporarily transfers activity to the fi rm mentioned below
od from do to
3.4Nazwa przedsiębiorstwa, na rzecz którego osoba ubezpieczona będzie wykonywała pracę w Stanach Zjednoczonych
Name of the company on behalf of which insured person will be working in United States
3.5Adres w Stanach Zjednoczonych
Address in United States

4Osoba ubezpieczona podlega przepisom prawa w Polsce
The insured person is subject to the legal regulations of Poland
4.1na mocy artykułu:
on the strength of article
6.1 6 6.2 6 6.4 6 6.6 6 6.8 6 6.10 Umowy
4.2od
from
do
to
4.3na podstawie zgody z dnia
on the grounds of consent dated
znak:
ref N°
(w przypadku art. 6.10 Umowy)
(in the case of art. 6.10 of Agreement)
5Instytucja właściwa w Polsce
Competent institution in Poland
5.1 Nazwa
Name
5.2 Adres
Address
5.3Pieczęć
Stamp
5.4Data
Date
5.5Podpis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Signature

UWAGI
COMMENTS

(1) Właściwa terenowa jednostka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wystawia formularz na wniosek pracodawcy lub osoby pracującej na własny rachunek. Rolnikom, na ich wniosek formularz wystawia Centrala Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Formularz potwierdza okres, w którym pracownik lub osoba pracująca na własny rachunek w dalszym ciągu podlega polskim przepisom prawnym. Kopię tego formularza jednostka terenowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Centrala Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wysyła do Social Security Administration, a drugą kopię pozostawia się zainteresowanemu jako dowód, że w stosunku do niego nie są stosowane amerykańskie przepisy prawne o obowiązkowym ubezpieczeniu.The competent local branch of Social Insurance Institution issues this form on request of the employer or self- -employed person. For farmers, on their request, the form issues the Headquarters of Agricultural Social Insurance. This form confi rms the period over which an employee or a self-employed person has been now subject to jurisdiction of Poland. A copy of this form is to be sent by local branch of Social Insurance Institution or Headquarters of Agricultural Social Insurance to Social Security Administration and a second copy is to be kept by the applicant as a proof that the legal regulations applicable to mandatory insurance in United States are not applied in relation to him/her.

W przypadku, o którym mowa w art. 6.10 Umowy właściwa terenowa jednostka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wystawia formularz, po uzyskaniu pisemnej zgody otrzymanej od instytucji amerykańskiej.

In cases mentioned in art. 6.10 of the Agreement the competent local branch of Social Insurance Institution issues this form after having obtained written consent from competent authorities or an institution of the other Country appointed by them.

(2) Ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, gmina/powiat/województwo.

Street name and number, apartment number, postal code, town/village, commune, district, province.

(3) PESEL i NIP, a w razie gdy ubezpieczonemu nie nadano tych numerów lub jednego z nich – seria i numer dowodu osobistego lub paszportu.

PESEL and NIP, and in cases the insured has not been assigned one or both of these numbers – series and number of the Country ID or Passport.

INSTYTUCJE WŁAŚCIWE
COMPETENT INSTITUTIONS

dla celów realizacji art. 6.1, 6.2, 6.4, 6.6, 6.8 Umowy

for the purpose of implementation of art. 6.1, 6.2, 6.4, 6.6, 6.8 of the Agreement

Terenowe jednostki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych właściwe dla siedziby pracodawcy lub fi rmy prowadzonej przez osobę pracującą na własny rachunek.

Local branches of Social Insurance Institution with competence over the area where the headquarters of the employer or the fi rm run by the self-employed person.

dla celów realizacji art. 6.1, 6.4 Umowy – przy zastosowaniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

for the purpose of implementation of art. 6.1, 6.4 of the Agreement – applying legal regulations on agricultural social insurance.

Centrala Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Headquarters of Agricultural Social Insurance

dla celów realizacji art. 6.10 Umowy

for the purpose of implementation of art. 6.10 of the Agreement

Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Headquarters of Social Insurance Institution