ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHZUS ER-13

WNIOSEK
O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA
W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ PRZYZNANYCH PRZEZ ZUS

MIEJSCE ZŁOŻENIA PISMA

01. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH – ODDZIAŁ /INSPEKTORAT w:

DANE IDENTYFIKACYJNE ŚWIADCZENIOBIORCY

01. Numer PESEL (1)02. Rodzaj dokumentu tożsamości: 03. Seria i numer dokumentu
jeśli dowód osobisty, wpisać 1, jeśli paszport – 2

04. Nazwisko

05. Imię06. Data urodzenia (dd/mm/rrrr)

(1) Należy wpisać numer PESEL, a jeżeli nie nadano tego numeru, należy wpisać serię i numer dowodu osobistego lub paszportu.

DANE ADRESOWE ŚWIADCZENIOBIORCY – ADRES ZAMIESZKANIA

01. Kod pocztowy02. Poczta
-

03. Gmina / Dzielnica

04. Miejscowość

05. Ulica

06. Numer domu 07. Numer lokalu 08. Numer telefonu (1)09. Symbol państwa (2) (3)
10. Zagraniczny kod pocztowy (2)11. Nazwa państwa (2)

(1) Podanie numeru telefonu nie jest obowiązkowe.
(2) Wypełnić w przypadku, gdy adres jest inny niż polski.
(3) Podanie symbolu państwa nie jest konieczne, jeżeli wniosek jest zgłaszany w formie papierowej.

DANE ADRESOWE ŚWIADCZENIOBIORCY – ADRES DO KORESPONDENCJI

01. Kod pocztowy02. Poczta
-

03. Gmina / Dzielnica

04. Miejscowość

05. Ulica

06. Numer domu 07. Numer lokalu 08. Numer telefonu (1)09. Symbol państwa (2) (3)
10. Zagraniczny kod pocztowy (2)11. Nazwa państwa (2)

12. Adres poczty elektronicznej (2)

(1) Podanie numeru telefonu nie jest obowiązkowe.
(2) Wypełnić w przypadku, gdy adres jest inny niż polski.
(3) Podanie symbolu państwa nie jest konieczne, jeżeli wniosek jest zgłaszany w formie papierowej.
(4) Podanie adresu poczty elektronicznej nie jest obowiązkowe.


Strona 1 z 2

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHZUS ER-13

DANE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA

Symbol i numer świadczenia:

Należy podać Oddział/Inspektorat ZUS:

Rodzaj przyznanego świadczenia: (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

emerytura emerytura pomostowa renta z tytułu niezdolności do pracy
renta rodzinna renta socjalna nauczycielskie świadczenie kompensacyjne
świadczenie przedemerytalne zasiłek przedemerytalny
inne świadczenie np. świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego, świadczenie pieniężne dla cywilnych niewidomych
ofiar wojny, jednorazowe odszkodowanie (należy wpisać rodzaj świadczenia):

Proszę o wydanie zaświadczenia potwierdzającego: (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

datę, od której ustalono prawo do świadczenia wysokość świadczenia
datę rozpoczęcia wypłaty świadczenia okres pobierania świadczenia
okres zawieszenia prawa do świadczenia datę ustania prawa do świadczenia
inne informacje o świadczeniu (wpisać jakie)

Zaświadczenie jest niezbędne do przedłożenia w:

celem:

..................................................................
(Miejscowość)(Data: dd / mm / rrrr)(Podpis osoby zainteresowanej lub pełnomocnika)

INFORMACJA

Organ rentowy wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie. Zaświadczenie wydaje się, jeżeli:

1) urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa,

2) osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.


Strona 2 z 2