ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHZUS ER-16

OŚWIADCZENIE
O ZAMIARZE OPODATKOWANIA DOCHODÓW ŁĄCZNIE Z MAŁŻONKIEM
LUB NA ZASADACH OKREŚLONYCH DLA OSÓB SAMOTNIE WYCHOWUJĄCYCH DZIECI

MIEJSCE ZŁOŻENIA PISMA

01. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH – ODDZIAŁ /INSPEKTORAT w:

DANE IDENTYFIKACYJNE ŚWIADCZENIOBIORCY

01. Numer PESEL (1)02. Rodzaj dokumentu tożsamości: 03. Seria i numer dokumentu
jeśli dowód osobisty, wpisać 1, jeśli paszport – 2

04. Nazwisko

05. Imię06. Data urodzenia (dd/mm/rrrr)

(1) Należy wpisać numer PESEL, a jeżeli nie nadano tego numeru, należy wpisać serię i numer dowodu osobistego lub paszportu.

DANE ADRESOWE OSOBY ZAINTERESOWANEJ – ADRES ZAMELDOWANIA NA POBYT STAŁY

01. Kod pocztowy02. Poczta
-

03. Gmina / Dzielnica

04. Miejscowość

05. Ulica

06. Numer domu 07. Numer lokalu 08. Numer telefonu (1)09. Symbol państwa (2) (3)
10. Zagraniczny kod pocztowy (2)11. Nazwa państwa (2)

(1) Podanie numeru telefonu nie jest obowiązkowe.
(2) Wypełnić w przypadku, gdy adres jest inny niż polski.
(3) Podanie symbolu państwa nie jest konieczne, jeżeli wniosek jest zgłaszany w formie papierowej.

DANE ADRESOWE OSOBY ZAINTERESOWANEJ – ADRES ZAMIESZKANIA (4)

01. Kod pocztowy02. Poczta
-

03. Gmina / Dzielnica

04. Miejscowość

05. Ulica

06. Numer domu 07. Numer lokalu 08. Numer telefonu (1)09. Symbol państwa (2) (3)
10. Zagraniczny kod pocztowy (2)11. Nazwa państwa (2)

12. Adres poczty elektronicznej (1)

(1) Podanie numeru telefonu nie jest obowiązkowe.
(2) Wypełnić w przypadku, gdy adres jest inny niż polski.
(3) Podanie symbolu państwa nie jest konieczne, jeżeli wniosek jest zgłaszany w formie papierowej.
(4) Podanie adresu poczty elektronicznej nie jest obowiązkowe.


Strona 1 z 2

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHZUS ER-16

DANE ADRESOWE OSOBY ZAINTERESOWANEJ – ADRES DO KORESPONDENCJI

01. Kod pocztowy02. Poczta
-

03. Gmina / Dzielnica

04. Miejscowość

05. Ulica

06. Numer domu 07. Numer lokalu 08. Numer telefonu (1)09. Symbol państwa (2) (3)
10. Zagraniczny kod pocztowy (2)11. Nazwa państwa (2)

(1) Podanie numeru telefonu nie jest obowiązkowe.
(2) Wypełnić w przypadku, gdy adres jest inny niż polski.
(3) Podanie symbolu państwa nie jest konieczne, jeżeli wniosek jest zgłaszany w formie papierowej.

Symbol i numer świadczenia:

Należy podać Oddział/Inspektorat ZUS:

Niniejszym oświadczam, że za rok zamierzam opodatkować swoje dochody: (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

łącznie z małżonkiem, który nie osiągnie żadnych dochodów
łącznie z małżonkiem, który osiąga dochody
na zasadach określonych dla osób samotnie wychowujących dzieci
..................................................................
(Miejscowość)(Data: dd / mm / rrrr)(Podpis osoby zainteresowanej lub pełnomocnika)

WYJAŚNIENIA

Zgodnie z art. 32 ust. 1c ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fi zycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) zwana dalej ustawą o podatku dochodowym – w razie faktycznej zmiany stanu upoważniającego do obniżki zaliczek na podatek lub utraty możliwości do opodatkowania dochodów wspólnie z małżonkiem lub w sposób określony dla osób samotnie wychowujących dzieci, podatnik jest zobowiązany poinformować o tym Oddział ZUS. W takim przypadku od miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik złoży informację w Oddziale ZUS, że przestał spełniać warunki do obniżki zaliczek, zaliczki będą pobierane przy zastosowaniu obowiązującej skali podatkowej.

Zgodnie z art. 6 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym sposób opodatkowania dochodów łącznie z małżonkiem lub na zasadach określonych dla osób samotnie wychowujących dzieci nie ma zastosowania w sytuacji, gdy chociażby do jednego z małżonków, osoby samotnie wychowującej dzieci lub do jej dziecka mają zastosowanie przepisy art. 30c ustawy wg stawki 19% lub ustawy z 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fi zyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) lub ustawy z 24.08.2006 r. o podatku tonażowym (Dz.U. Nr 183, poz. 1353 ze zm.).

Zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym oświadczenie może złożyć osoba, podlegająca obowiązkowi podatkowemu zamieszkała w kraju, będąca panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, jeżeli ten rodzic lub opiekun w roku podatkowym samotnie wychowuje dzieci:
— małoletnie,
— bez względu na ich wiek, które, zgodnie z odrębnymi przepisami, otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
— do ukończenia 25 lat uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w RP lub innym państwie, w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b ustawy o podatku dochodowym w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, z wyjątkiem renty rodzinnej.

Na podstawie art. 6 ust. 4a ustawy o podatku dochodowym oświadczenie może złożyć także osoba, zamieszkała w innym państwie członkowskim UE niż RP lub w innym państwie należącym do EOG lub Konfederacji Szwajcarskiej, samotnie wychowująca w roku podatkowym dzieci jak wyżej, o ile osiągnęła przychody podlegające opodatkowaniu na terytorium RP w wysokości stanowiącej, co najmniej 75% całkowitego przychodu osiągniętego w danym roku podatkowym.


Strona 2 z 2