ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHZUS ER ZAS-68

WNIOSEK O

MIEJSCE ZŁOŻENIA PISMA

01. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH – ODDZIAŁ /INSPEKTORAT w:

I. DANE OSOBY ZAINTERESOWANEJ

DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY ZAINTERESOWANEJ

01. Numer PESEL (1)02. Rodzaj dokumentu tożsamości:03. Seria i numer dokumentu
jeśli dowód osobisty, wpisać 1, jeśli paszport – 2

04. Nazwisko

05. Imię06. Data urodzenia (dd/mm/rrrr)

(1) Należy wpisać numer PESEL, a jeżeli nie nadano tego numeru, należy wpisać serię i numer dowodu osobistego lub paszportu.

DANE ADRESOWE OSOBY ZAINTERESOWANEJ – ADRES ZAMIESZKANIA

01. Kod pocztowy02. Poczta
-

03. Gmina / Dzielnica

04. Miejscowość

05. Ulica

06. Numer domu 07. Numer lokalu 08. Numer telefonu (1)09. Symbol państwa (2) (3)
10. Zagraniczny kod pocztowy (2)11. Nazwa państwa (2)

(1) Podanie numeru telefonu nie jest obowiązkowe.
(2) Wypełnić w przypadku, gdy adres jest inny niż polski.
(3) Podanie symbolu państwa nie jest konieczne, jeżeli wniosek jest zgłaszany w formie papierowej.

II. WNIOSEK DOTYCZY: (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

zmiany danych adresowych → wypełnij część IV formularza
zmiany nazwiska/imienia → wypełnij część V formularza
wypłaty świadczenia na rachunek w banku/w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej osoby zamieszkałej w Polsce;
zmiany rachunku → wypełnij część VI formularza
wypłaty polskiego świadczenia osoby zamieszkałej za granicą → wypełnij część VII formularza

III. WNIOSEK PRZEKAZUJĘ W SPRAWIE: (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

emerytury nr świadczenia:
emerytury pomostowej nr świadczenia:
renty z tytułu niezdolności do pracynr świadczenia:
renty rodzinnej nr świadczenia:
renty socjalnej nr świadczenia:
nauczycielskiego świadczenia ompensacyjnego nr świadczenia:
świadczenia/zasiłku przedemerytalnego nr świadczenia:

Strona 1 z 7

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHZUS ER ZAS-68
zasiłku chorobowego nr sprawy:
świadczenia rehabilitacyjnego nr sprawy:
zasiłku opiekuńczego nr sprawy:
zasiłku macierzyńskiego nr sprawy:
zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego nr sprawy:
zasiłku wyrównawczego nr sprawy:
zasiłku pogrzebowego nr sprawy:
innego świadczenia polskiego: (należy podać rodzaj i numer świadczenia)

Nazwa Oddziału/Inspektoratu ZUS wypłacającego powyższe świadczenie/zasiłek:

świadczenia zagranicznego wypłacanego z państwa członkowskiego Unii Europejskiej/Islandii/Norwegii/Liechtensteinu/ /Szwajcarii lub państwa, z którym Polskę łączy dwustronna umowa międzynarodowa w dziedzinie ubezpieczeń społecznych

Nazwa państwa i instytucji zagranicznej, która wydała decyzję w sprawie świadczenia oraz rodzaj i numer świadczenia:

IV. ZMIANA DANYCH ADRESOWYCH (należy zaznaczyć kwadrat przy adresie, który podlega zmianie)

Obecny polski adres zameldowania na pobyt stały

DANE ADRESOWE OSOBY ZAINTERESOWANEJ – ADRES ZAMELDOWANIA NA POBYT STAŁY

01. Kod pocztowy02. Poczta
-

03. Gmina / Dzielnica

04. Miejscowość

05. Ulica

06. Numer domu 07. Numer lokalu 08. Numer telefonu (1)

(1) Podanie numeru telefonu nie jest obowiązkowe.

Obecny polski/zagraniczny adres zamieszkania (w przypadku polskiego adresu, należy wypełnić, jeżeli adres zamieszkania jest inny niż adres zameldowania na pobyt stały)

DANE ADRESOWE OSOBY ZAINTERESOWANEJ – ADRES ZAMIESZKANIA

01. Kod pocztowy02. Poczta
-

03. Gmina / Dzielnica

04. Miejscowość

05. Ulica

06. Numer domu 07. Numer lokalu 08. Numer telefonu (1)09. Symbol państwa (2) (3)
10. Zagraniczny kod pocztowy (2)11. Nazwa państwa (2)

(1) Podanie numeru telefonu nie jest obowiązkowe.
(2) Wypełnić w przypadku, gdy adres jest inny niż polski.
(3) Podanie symbolu państwa nie jest konieczne, jeżeli wniosek jest zgłaszany w formie papierowej.


Strona 2 z 7

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHZUS ER ZAS-68

Obecny polski/zagraniczny adres do korespondencji (należy wypełnić w przypadku, gdy adres do korespondencji jest inny niż adres zamieszkania)

DANE ADRESOWE OSOBY ZAINTERESOWANEJ – ADRES DO KORESPONDENCJI

01. Kod pocztowy02. Poczta
-

03. Gmina / Dzielnica

04. Miejscowość

05. Ulica

06. Numer domu 07. Numer lokalu 08. Numer telefonu (1)09. Symbol państwa (2) (3)
10. Zagraniczny kod pocztowy (2)11. Nazwa państwa (2)

12. Adres poczty elektronicznej (4)

(1) Podanie numeru telefonu nie jest obowiązkowe.
(2) Wypełnić w przypadku, gdy adres jest inny niż polski.
(3) Podanie symbolu państwa nie jest konieczne, jeżeli wniosek jest zgłaszany w formie papierowej.
(4) Podanie adresu poczty elektronicznej nie jest obowiązkowe.

..................................................................
(Miejscowość)(Data: dd / mm / rrrr)(Podpis osoby zainteresowanej lub pełnomocnika)

V. ZMIANA NAZWISKA/IMIENIA

ZMIANA DANYCH OSOBY ZAINTERESOWANEJ

Dotychczasowe nazwisko:

Obecne nazwisko:

Dotychczasowe imię:

Obecne imię:

Dokument potwierdzający zmianę nazwiska/imienia należy przedłożyć w oryginale w Oddziale/Inspektoracie ZUS. Oryginalny dokumentów podlegają zwrotowi.
Przedkładam oryginał dokumentu:

..................................................................
(Miejscowość)(Data: dd / mm / rrrr)(Podpis osoby zainteresowanej lub pełnomocnika)

Strona 3 z 7

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHZUS ER ZAS-68

VI. WNIOSEK OSOBY ZAMIESZKAŁEJ W POLSCE O:

wypłatę świadczenia na rachunek w banku/w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej

zmianę rachunku

Wnoszę o przekazywanie świadczenia na rachunek:

w banku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej

RACHUNEK W BANKU/SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ:

Numer rachunku:

Nazwa i adres banku/spódzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej:

Imię i nazwisko właściciela rachunku:

..................................................................
(Miejscowość)(Data: dd / mm / rrrr)(Podpis osoby zainteresowanej lub pełnomocnika)

VII. WNIOSEK O WYPŁATĘ POLSKIEGO ŚWIADCZENIA OSOBY ZAMIESZKAŁEJ ZA GRANICĄ

Niżej podano cztery warianty (od A do D) wypłaty świadczenia z których należy wybrać tylko jeden wariant właściwy dla pobieranego świadczenia oraz państwa zamieszkania. Przed jego wyborem należy zapoznać się z „Objaśnieniem” zamieszczonym w końcowej części formularza – punkty od 5 do 10.

Uwaga! Warianty nie dotyczą osoby pobierającej rentę socjalną – patrz „Objaśnienie” punkt 8.

Wnoszę o wypłatę świadczenia według wybranego wariantu (należy zaznaczyć kwadrat przy wybranym wariancie)

A. Wypłata za granicę

Wnoszę o przekazywanie świadczenia na poniższy rachunek bankowy:

RACHUNEK W BANKU:

Numer rachunku: (1)

Nazwa i adres banku:

Imię i nazwisko właściciela rachunku:

(1) Należy podać pełny numer rachunku zagranicznego w standardzie IBAN (Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego), jeżeli jest on stosowany przez dane państwo.

..................................................................
(Miejscowość)(Data: dd / mm / rrrr)(Podpis osoby zainteresowanej lub pełnomocnika)

Strona 4 z 7

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHZUS ER ZAS-68

B. Wypłata do USA

Wnoszę o przekazywanie świadczenia na poniższy rachunek bankowy świadczeniobiorcy (osoby uprawnionej do pobierania świadczenia) zamieszkałego w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA).

Dane o rachunku bankowym muszą być właściwe dla formatu ACH „DIRECT DEPOSIT”. Należy ustalić to z bankiem amerykańskim, w którym ma Pani/Pan otwarty rachunek.

1. Imię i nazwisko właściciela rachunku:

2. Pełna nazwa banku macierzystego w USA:

3. Adres banku macierzystego w USA:

4. Kod identyfi kacyjny banku macierzystego dla potrzeb ACH:

5. Numer rachunku bankowego benefi cjenta:

6. Określenie rodzaju rachunku:

CHECKING/BIEŻĄCY

SAVINGS/OSZCZĘDNOŚCIOWY

Należy wskazać bank pośredniczący (bank korespondent) dla banku macierzystego, w którym posiada Pani/Pan rachunek bankowy – o ile informacja ta jest niezbędna przy transferze świadczenia lub można przekazać do ZUS instrukcję otrzymaną z banku macierzystego dotyczącą transferu świadczeń z zagranicy.

1. Nazwa banku pośredniczącego:

2. Adres banku pośredniczącego:

3. Kod identyfi kacyjny banku pośredniczącego:

..................................................................
(Miejscowość)(Data: dd / mm / rrrr)(Podpis osoby zainteresowanej lub pełnomocnika)

Strona 5 z 7

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHZUS ER ZAS-68

C. Wypłata w Polsce – na rachunek bankowy

Wnoszę o przekazywanie świadczenia na rachunek:

w banku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej

RACHUNEK W BANKU/SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ:

Numer rachunku:

Nazwa i adres banku/spódzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej:

Imię i nazwisko właściciela rachunku:

..................................................................
(Miejscowość)(Data: dd / mm / rrrr)(Podpis osoby zainteresowanej lub pełnomocnika)

D. Wypłata w Polsce – na adres

Wnoszę o wypłatę świadczenia na niżej podany adres osoby zamieszkałej w Polsce, którą upoważniam do odbioru przysługującego mi świadczenia

DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ

01. Nazwisko

02. Imię/imiona

03. Data urodzenia (dd/mm/rrrr)

DANE ADRESOWE OSOBY ZAINTERESOWANEJ – ADRES ZAMELDOWANIA NA POBYT STAŁY

01. Kod pocztowy02. Poczta
-

03. Gmina / Dzielnica

04. Miejscowość

05. Ulica

06. Numer domu 07. Numer lokalu
..................................................................
(Miejscowość)(Data: dd / mm / rrrr)(Podpis osoby zainteresowanej lub pełnomocnika)

Strona 6 z 7

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHZUS ER ZAS-68

Objaśnienie do formularza

Wypłata świadczenia osobie zamieszkałej w Polsce

1. ZUS wypłaca świadczenia osobom uprawnionym:
a) za pośrednictwem osób prawnych prowadzących działalność w zakresie doręczania świadczeń (np. Poczty Polskiej S.A.) albo
b) na rachunek w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

2. W przypadku osób uprawnionych do emerytury, renty lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, nad którymi ustanowiono opiekę prawną – ZUS wypłaca świadczenie osobie sprawującej tę opiekę, za pośrednictwem osób prawnych prowadzących działalność w zakresie doręczania świadczeń lub na rachunek opiekuna prawnego w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

3. ZUS wypłaca na rachunek opiekuna faktycznego w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej – rentę rodzinną przysługującą osobie małoletniej lub osobie pełnoletniej, nad którą ustanowiona została opieka prawna.

4. ZUS nie dokona wypłaty świadczenia, w przypadku gdy opiekun prawny lub opiekun faktyczny odbywa karę pozbawienia wolności, karę aresztu wojskowego albo karę aresztu za wykroczenie lub jest tymczasowo aresztowany.

Wypłata polskiego świadczenia osobie zamieszkałej za granicą

5. Osoba, która zamieszkuje za granicą może wydać dyspozycję odnośnie wypłaty polskiej emerytury lub renty. Dyspozycja ta jest realizowana przez ZUS na podstawie wniosku emeryta/rencisty, który oświadcza czy świadczenie ma być przekazywane:
a) na jego osobisty rachunek bankowy w Polsce albo
b) osobie przez niego upoważnionej do odbioru świadczenia, która mieszka w Polsce, albo
c) na rachunek bankowy emeryta/rencisty za granicą, jeżeli miejscem zamieszkania jest inne niż Polska państwo członkowskie Unii Europejskiej (Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy), państwo Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie należące do Unii Europejskiej (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) lub Szwajcaria albo państwo, z którym Polskę łączy dwustronna umowa międzynarodowa w dziedzinie ubezpieczeń społecznych (USA, Kanada, Australia, Korea Południowa, Macedonia, Chorwacja, Serbia, Czarnogóra, Bośnia i Hercegowina), z zastrzeżeniem punktów 7 i 8.

6. Jeżeli emeryt/rencista zamieszkuje za granicą w innym państwie niż wyżej wymienione – przysługujące mu świadczenie ZUS wypłaca, na wniosek świadczeniobiorcy, na jego rachunek bankowy w Polsce albo osobie przez niego upoważnionej do odbioru, zamieszkałej w Polsce.

Uwaga! Aktualny wykaz państw, z którymi Polskę łączy dwustronna umowa międzynarodowa w dziedzinie ubezpieczeń społecznych, a także państw członkowskich Unii Europejskiej oraz informację o adresach jednostek ZUS realizujących umowy międzynarodowe, które dokonują transferu świadczeń za granicę, można uzyskać w każdym Oddziale/Inspektoracie ZUS lub znaleźć na stronach internetowych Zakładu www. zus.pl.

7. Transferowi podlegają:
a) do państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do Szwajcarii, a także do państw, z którymi Polskę łączy dwustronna umowa międzynarodowa w dziedzinie ubezpieczeń społecznych – emerytury, renty rodzinne, renty z tytułu niezdolności do pracy;
b) tylko do państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie należących do Unii Europejskiej (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) oraz Szwajcarii – emerytury pomostowe, świadczenia/zasiłki przedemerytalne oraz nauczycielskie świadczenia kompensacyjne;
c) tylko do Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Serbii, Czarnogóry oraz Słowenii – świadczenia pieniężne dla kombatantów i osób represjonowanych, renty inwalidy wojskowego, świadczenia na rzecz ofiar wojny i jej skutków, a także renty rodzinne przyznane po osobach uprawnionych do wymienionych świadczeń. Osobom zamieszkałym za granicą w innych państwach niż wymienione, świadczenia te wypłaca się na ich rachunek bankowy w Polsce albo osobie zamieszkałej w Polsce, upoważnionej przez emeryta lub rencistę do odbioru świadczenia.

8. Prawo do renty socjalnej przysługuje wyłącznie osobom, które zamieszkują oraz przebywają na terytorium Polski. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ZUS nie dokonuje transferu na zagraniczne rachunki bankowe rent socjalnych.

9. ZUS nie ma prawa dokonywać transferu świadczeń na rachunek bankowy za granicą osoby innej niż świadczeniobiorca albo przedstawiciel ustawowy świadczeniobiorcy (np. opiekun prawny) – patrz punkty 2-4

Ważna informacja dla osób zamieszkałych w USA

10. Przekaz na rachunek bankowy w USA należności z tytułu świadczeń z ZUS bez opłat bankowych za transfer, odbywa się w formie elektronicznego przelewu ACH „DIRECT DEPOSIT”. Inne niż ACH „DIRECT DEPOSIT” formy przekazu należności mogą powodować ponoszenie opłat bankowych.

Jeżeli na Pani/Pana rachunek bankowy w USA mogą być dokonywane przelewy ACH „DIRECT DEPOSIT”, prosimy o podanie w polu „kod identyfi kacyjny banku” kodu identyfi kacyjnego banku, który prowadzi Pani/Pana rachunek bankowy – właściwego dla dokonywania przelewów w tej formie. Należności nie mogą być realizowane metodą ACH „DIRECT DEPOSIT” w przypadku korzystania – przy dokonywaniu przelewów na Pani/Pana rachunek bankowy – z banku pośredniczącego (banku korespondenta).


Strona 7 z 7