ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHZUS Kp-1

WNIOSEK O USTALENIE KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO
przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z „Informacją” zamieszczoną w końcowej części formularza

MIEJSCE ZŁOŻENIA PISMA

01. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH – ODDZIAŁ /INSPEKTORAT w:

I. DANE OSOBY ZAINTERESOWANEJ

DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY ZAINTERESOWANEJ

01. Numer PESEL (1)02. Płeć (wpisać: K – kobieta, M – mężczyzna)
03. Rodzaj dokumentu tożsamości:
jeśli dowód osobisty, wpisać 1, jeśli paszport – 2
04. Seria i numer dokumentu

05. Nazwisko

06. Nazwisko rodowe (zgodne z aktem urodzenia)

07. Inne używane nazwiska

08. Imię

09. Imię drugie

10. Imię ojca

11. Imię matki

12. Obywatelstwo
13. Data urodzenia (dd / mm / rrrr)

(1) Należy wpisać numer PESEL, a jeżeli nie nadano tego numeru, należy wpisać serię i numer dowodu osobistego lub paszportu.

DANE ADRESOWE OSOBY ZAINTERESOWANEJ – ADRES ZAMELDOWANIA NA POBYT STAŁY

01. Kod pocztowy02. Poczta
-

03. Gmina / Dzielnica

04. Miejscowość

05. Ulica

06. Numer domu 07. Numer lokalu 08. Numer telefonu (1)09. Symbol państwa (2) (3)
10. Zagraniczny kod pocztowy (2)11. Nazwa państwa (2)

(1) Podanie numeru telefonu nie jest obowiązkowe.

(2) Wypełnić w przypadku, gdy adres jest inny niż polski.

(3) Podanie symbolu państwa nie jest konieczne, jeżeli wniosek jest zgłaszany w formie papierowej.


Strona 1 z 5

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHZUS Kp-1

DANE ADRESOWE OSOBY ZAINTERESOWANEJ – ADRES ZAMIESZKANIA (4)

01. Kod pocztowy02. Poczta
-

03. Gmina / Dzielnica

04. Miejscowość

05. Ulica

06. Numer domu 07. Numer lokalu 08. Numer telefonu (1)09. Symbol państwa (2) (3)
10. Zagraniczny kod pocztowy (2)11. Nazwa państwa (2)

DANE ADRESOWE OSOBY ZAINTERESOWANEJ – ADRES DO KORESPONDENCJI

01. Kod pocztowy02. Poczta
-

03. Gmina / Dzielnica

04. Miejscowość

05. Ulica

06. Numer domu 07. Numer lokalu 08. Numer telefonu (1)09. Symbol państwa (2) (3)
10. Zagraniczny kod pocztowy (2)11. Nazwa państwa (2)

DANE ADRESOWE OSOBY ZAINTERESOWANEJ – ADRES OSTATNIEGO ZAMELDOWANIA NA POBYT STAŁY W POLSCE (5) (6) – LUB ADRES MIEJSCA POBYTU (6)

01. Kod pocztowy02. Poczta
-

03. Gmina / Dzielnica

04. Miejscowość

05. Ulica

06. Numer domu 07. Numer lokalu08. Adres ostatniego zameldowaniana pobyt stały w Polsce09. Adres miejsca pobytu

(1) Podanie numeru telefonu nie jest obowiązkowe.

(2) Wypełnić w przypadku, gdy adres jest inny niż polski.

(3) Podanie symbolu państwa nie jest konieczne, jeżeli wniosek jest zgłaszany w formie papierowej.

(4) Wypełnić tylko w przypadku, gdy adres zamieszkania jest inny niż adres zameldowania na pobyt stały.

(5) Wypełnić jeśli wnioskodawca zamieszkuje aktualnie za granicą.

(6) Wypełnić w przypadku nieposiadania adresu zameldowania na pobyt stały i adresu zamieszkania.

Na podstawie okazanego dokumentu stwierdzającego tożsamość (rodzaj dokumentu, seria i numer):

stwierdza się, że dane – DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY ZAINTERESOWANEJ w punktach 01, 02, 05, 06, 08, 09-13 oraz DANE ADRESOWE OSOBY ZAINTERESOWANEJ – ADRES ZAMELDOWANIA NA POBYT STAŁY są zgodne z danymi w okazanym dokumencie.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

pieczęć i podpis osoby przyjmującej wniosek


Strona 2 z 5

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHZUS Kp-1

II. WNIOSEK OSOBY ZAINTERESOWANEJ

1. Wnoszę o ustalenie kapitału początkowego.

2. Do ustalenia podstawy wymiaru kapitału początkowego proszę przyjąć przeciętną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne:

(patrz -> Informacja punkty 10-15) (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

z kolejnych 10 lat kalendarzowych, wybranych z okresu przed dniem 1 stycznia 1999 r., tj. od roku: do roku:
z 20 lat kalendarzowych wybranych z całego okresu podlegania ubezpieczeniu przed dniem 1 stycznia 1999 r., tj. z lat:
z przypadającego przed dniem 1 stycznia 1999 r. – faktycznego okresu podlegania ubezpieczeniu, tj. z lat: (patrz -> Informacja punkty 13-14)

albo

wskaźnik wysokości podstawy wymiaru renty z tytułu niezdolności do pracy.
na podstawie przedłożonych dokumentów proszę o wybranie najkorzystniejszego wariantu.

III. OŚWIADCZENIE OSOBY ZAINTERESOWANEJ

1.Informuję, że dokumenty potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe przebyte do: roku złożyłam/em przy wniosku o: (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)
emeryturę rentę z tytułu niezdolności do pracy świadczenie przedemerytalne

Wniosek został złożony – w Oddziale/Inspektoracie ZUS w:

Numer sprawy w wymienionym Oddziale/Inspektoracie ZUS w:

2. Przedkładam: dokumentów , tj. (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

Informacja dotycząca okresów składkowych i nieskładkowych (formularz ZUS Rp-6)
formularz unijny E 207 PL „Informacje dotyczące przebiegu ubezpieczenia osoby ubezpieczonej”
dowody potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe – egzemplarzy
zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (formularz: ZUS Rp-7) – egzemplarzy
legitymacja ubezpieczeniowa
Informacja dodatkowa dotycząca okresów składkowych i nieskładkowych (formularz ZUS Rp-6Z)
inne dowody (należy wymienić rodzaj dokumentu):

Dokumenty, niezbędne do ustalenia kapitału początkowego (patrz Informacja), należy przedłożyć w organie rentowym w oryginale (można przedłożyć, poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnione podmioty, kserokopie oryginalnych dokumentów). Jeżeli we wniosku nie zamieszczono danych lub nie dostarczono dokumentów, które są niezbędne do jego rozpatrzenia, organ rentowy wzywa zainteresowanego do uzupełnienia wniosku i wyznacza termin na uzupełnienie. Nieusunięcie braków w terminie wyznaczonym przez organ rentowy spowoduje wydanie decyzji o odmowie wszczęcia postępowania.

Świadoma(y) odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych zeznań, oświadczam, że dane zawarte we wniosku podałam(em) zgodnie z prawdą, co potwierdzam złożonym podpisem.

..................................................................
(Miejscowość)(Data: dd / mm / rrrr)(Podpis osoby zainteresowanej lub pełnomocnika)

Strona 3 z 5

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHZUS Kp-1

INFORMACJA

Informacje ogólne

1. Wniosek stanowi podstawę do wszczęcia postępowania i wydania decyzji w sprawie kapitału początkowego.

2. Kapitał początkowy ustalany jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.) dla osób urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r., które podlegały ubezpieczeniu społecznemu przed dniem 1 stycznia 1999 r.

3. Postępowanie o ustalenie kapitału początkowego wszczyna się na wniosek osoby zainteresowanej. Wniosek nie jest wymagany, jeżeli osoba zainteresowana złożyła już wniosek o emeryturę.

4. Wniosek o ustalenie kapitału początkowego podpisuje osoba zainteresowana lub pełnomocnik. Pełnomocnictwo powinno być udzielone przez osobę zainteresowaną na piśmie lub ustnie do protokołu.

5. Wniosek należy złożyć w Oddziale lub Inspektoracie ZUS właściwym ze względu na miejsce zameldowania na pobyt stały. Natomiast osoby, które mieszkają za granicą w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie należącym do Unii Europejskiej (Islandia, Norwegia, Liechtenstein) albo w Szwajcarii albo w państwie, z którym Polskę łączy dwustronna umowa międzynarodowa w dziedzinie ubezpieczeń społecznych – wniosek powinny złożyć w wyznaczonej przez Prezesa ZUS jednostce realizującej umowy międzynarodowe. Informację o adresach tych jednostek można uzyskać w każdym Oddziale – Inspektoracie ZUS lub znaleźć na stronach internetowych Zakładu www.zus.pl.

Osoby zamieszkałe w państwach, z którymi Polskę nie łączy umowa międzynarodowa w dziedzinie ubezpieczeń społecznych, wniosek powinny złożyć w Oddziale ZUS właściwym ze względu na ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały w Polsce.

Środki dowodowe

6. Do wniosku o ustalenie kapitału początkowego należy dołączyć dokumenty niezbędne do obliczenia jego wysokości – w szczególności: — „Informację dotyczącą okresów składkowych i nieskładkowych” (formularz ZUS Rp-6) – przebytych przed dniem 1 stycznia 1999 r. – dotyczy osób posiadających okresy ubezpieczenia wyłącznie w Polsce albo w Polsce i w państwach, z którymi Polskę łączy dwustronna umowa międzynarodowa w dziedzinie ubezpieczeń społecznych. Wykaz tych państw można znaleźć na stronach internetowych Zakładu www.zus.pl,

— formularz unijny E 207 PL „Informacje dotyczące przebiegu ubezpieczenia osoby ubezpieczonej” – dotyczy osób posiadających okresy ubezpieczenia w Polsce oraz okresy ubezpieczenia w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii,

— zaświadczenia pracodawców (świadectwa pracy) bądź inne dokumenty właściwych organów, urzędów czy organizacji – potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe w Polsce,

— dokumenty potwierdzające okresy ubezpieczenia za granicą – w państwach członkowskich Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii lub w państwach, z którymi Polskę łączy dwustronna umowa międzynarodowa w dziedzinie ubezpieczeń społecznych,

— zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (druk ZUS Rp-7), które wystawia pracodawca lub następca pracodawcy, potwierdzające okresy zatrudnienia oraz osiągane wynagrodzenia (dochody) sprzed 1999 r. albo legitymację ubezpieczeniową, zawierającą wpisy o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.

7. Osoby, które indywidualnie opłacały składkę na ubezpieczenie społeczne oraz osoby, które współpracowały przy prowadzeniu działalności, podają – w „Informacji dotyczącej okresów składkowych i nieskładkowych” (formularz ZUS Rp-6) – okres prowadzenia działalności lub współpracy przy prowadzeniu działalności, rodzaj prowadzonej działalności oraz adres prowadzenia działalności, numer NKP (Numer Konta Płatnika) i adres ZUS, do którego opłacane były składki przed 1999 r.

8. Dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia, a także inne okresy składkowe i nieskładkowe oraz wysokość wynagrodzenia, należy dołączyć do wniosku w oryginale albo przedłożyć ich odpisy poświadczone przez notariusza albo występującego w sprawie pełnomocnika strony, będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

9. Oryginały dokumentów – po wykorzystaniu – ZUS zwraca wnioskodawcy. Nie podlegają zwrotowi zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia, dochodu i uposażenia oraz zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, wystawione na druku według wzoru ZUS Rp-7.

Uwaga! Nie należy przedkładać dokumentów, które złożono z wnioskiem o inne świadczenie (np. o rentę z tytułu niezdolności do pracy czy świadczenie przedemerytalne).

Podstawa wymiaru

10. Do ustalenia podstawy wymiaru kapitału początkowego przyjmowane jest wynagrodzenie (dochód), które stanowiło podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne przed 1999 r. oraz inne wypłaty, które nie stanowiły podstawy wymiaru składki, np. zasiłki chorobowe, a także w przypadku b. żołnierzy lub funkcjonariuszy – osiągane uposażenie przed 1999 r.

11. W podstawie wymiaru kapitału początkowego uwzględnia się minimalne wynagrodzenie za okresy pozostawania w stosunku pracy, za które zainteresowany nie mógł i/lub nie może udowodnić osiąganego wynagrodzenia.

12. Do ustalenia podstawy wymiaru kapitału początkowego można wskazać kwoty wym. w pkt 10 i 11, zwane dalej zarobkami, uzyskane w okresie:

— kolejnych 10 lat kalendarzowych, wybranych sprzed 1 stycznia 1999 r.,

— 20 lat kalendarzowych, dowolnie wybranych z całego okresu podlegania ubezpieczeniu, przypadających przed 1999 r.

Jeżeli okres kolejnych 10 lat kalendarzowych obejmuje również ubezpieczenie za granicą w państwie członkowskim Unii Europejskiej/ /Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii lub w państwie, z którymi Polskę łączy dwustronna umowa międzynarodowa w dziedzinie ubezpieczeń społecznych – podstawa wymiaru kapitału początkowego jest ustalona z pominięciem pełnych lat kalendarzowych ubezpieczenia za granicą.


Strona 4 z 5

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHZUS Kp-1

13. Podstawę wymiaru kapitału początkowego można również ustalić z uwzględnieniem zarobków uzyskanych z faktycznego okresu podlegania ubezpieczeniu:

— dla osoby urodzonej 31 grudnia 1968 r. i młodszej, która nie może udowodnić 10 kolejnych lat kalendarzowych przed 1 stycznia 1999 r., w których osiągała zarobki,

— dla osoby urodzonej przed 31 grudnia 1968 r., która z powodu odbywania czynnej służby wojskowej, pełnienia zastępczej służby wojskowej, korzystania z urlopu wychowawczego albo z powodu nauki w szkole wyższej, odbywanej na jednym kierunku, pod warunkiem, że nauka ta została ukończona, nie może udowodnić przed 1 stycznia 1999 r. co najmniej 10 kolejnych lat kalendarzowych, w których osiągała zarobki.

14. Podstawę wymiaru kapitału początkowego można również ustalić z uwzględnieniem zarobków uzyskanych z faktycznego okresu podlegania ubezpieczeniu dla osoby , która z powodu posiadania pełnych lat kalendarzowych okresów ubezpieczenia za granicą w państwie członkowskim Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w Szwajcarii lub w państwie, z którym Polskę łączy dwustronna umowa międzynarodowa w dziedzinie ubezpieczeń społecznych, nie może udowodnić przed 1 stycznia 1999 r. co najmniej 10 kolejnych lat kalendarzowych, w których osiągała zarobki.

15. Osoba, która miała ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy w dniu 31 grudnia 1998 r. i prawo do renty istniało także w dniu 1 stycznia 1999 r., do ustalenia podstawy wymiaru kapitału początkowego może wskazać wskaźnik wysokości podstawy wymiaru renty z decyzji ustalającej prawo do renty po raz pierwszy lub ponownie ustalającej jej wysokość albo wnioskować o ustalenie podstawy wymiaru w myśl pkt 10-14. Jeżeli renta została przyznana przed 15 listopada 1991 r. – do ustalenia podstawy wymiaru kapitału początkowego może być wskazany wskaźnik wysokości podstawy wymiaru renty ustalony w wyniku rewaloryzacji, chyba że po tej dacie ponownie ustalana była jej wysokość.

Jeżeli z powodu niemożności ustalenia podstawy wymiaru renty jej wysokość ustalona została w kwocie najniższej renty, do ustalenia podstawy wymiaru przyjmuje się najniższe wynagrodzenie pracowników, obowiązujące w okresie przyjętym do obliczenia podstawy wymiaru renty.

Kapitał początkowy dla osoby ze statusem repatrianta

16. Przy ustalaniu kapitału początkowego osobie ze statusem repatrianta uwzględnia się okresy zatrudnienia za granicą, a także okresy składkowe i nieskładkowe przebyte w Polsce przed 1999 r.

17. Jeżeli osoba ze statusem repatrianta posiada wyłącznie okresy pracy (ubezpieczenia) za granicą, do ustalenia podstawy wymiaru kapitału początkowego przyjmowane jest wynagrodzenie najniższe, obowiązujące w Polsce w okresie wymaganym do ustalenia tej osobie podstawy wymiaru kapitału początkowego – w zależności od wieku wnioskodawcy w dniu 31 grudnia 1998 r. oraz od przebytego stażu.

Informacje dotyczące ustalania kapitału początkowego można uzyskać w każdym Oddziale – Inspektoracie ZUS lub znaleźć na stronach internetowych ZUS www.zus.pl.


Strona 5 z 5