ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHZUS Kp-3

WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO

MIEJSCE ZŁOŻENIA PISMA

01. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH – ODDZIAŁ /INSPEKTORAT w:

KPU (znak sprawy z decyzji w sprawie kapitału początkowego):

Należy podać Oddział/Inspektorat ZUS:

I. DANE OSOBY ZAINTERESOWANEJ

DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY ZAINTERESOWANEJ

01. Numer PESEL (1)
02. Rodzaj dokumentu tożsamości:
jeśli dowód osobisty, wpisać 1, jeśli paszport – 2
03. Seria i numer dokumentu

04. Nazwisko

05. Imię
06. Data urodzenia (dd / mm / rrrr)

(1) Należy wpisać numer PESEL, a jeżeli nie nadano tego numeru, należy wpisać serię i numer dowodu osobistego lub paszportu.

DANE ADRESOWE OSOBY ZAINTERESOWANEJ – ADRES ZAMELDOWANIA NA POBYT STAŁY

01. Kod pocztowy02. Poczta
-

03. Gmina / Dzielnica

04. Miejscowość

05. Ulica

06. Numer domu 07. Numer lokalu 08. Numer telefonu (1)09. Symbol państwa (2) (3)
10. Zagraniczny kod pocztowy (2)11. Nazwa państwa (2)

(1) Podanie numeru telefonu nie jest obowiązkowe.

(2) Wypełnić w przypadku, gdy adres jest inny niż polski.

(3) Podanie symbolu państwa nie jest konieczne, jeżeli wniosek jest zgłaszany w formie papierowej.

DANE ADRESOWE OSOBY ZAINTERESOWANEJ – ADRES ZAMIESZKANIA (4)

01. Kod pocztowy02. Poczta
-

03. Gmina / Dzielnica

04. Miejscowość

05. Ulica

06. Numer domu 07. Numer lokalu 08. Numer telefonu (1)09. Symbol państwa (2) (3)
10. Zagraniczny kod pocztowy (2)11. Nazwa państwa (2)

12. Adres poczty elektronicznej (1)

(1) Podanie numeru telefonu nie jest obowiązkowe.
(2) Wypełnić w przypadku, gdy adres jest inny niż polski.
(3) Podanie symbolu państwa nie jest konieczne, jeżeli wniosek jest zgłaszany w formie papierowej.
(4) Podanie adresu poczty elektronicznej nie jest obowiązkowe.


Strona 1 z 2

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHZUS Kp-3

DANE ADRESOWE OSOBY ZAINTERESOWANEJ – ADRES DO KORESPONDENCJI

01. Kod pocztowy02. Poczta
-

03. Gmina / Dzielnica

04. Miejscowość

05. Ulica

06. Numer domu 07. Numer lokalu 08. Numer telefonu (1)09. Symbol państwa (2) (3)
10. Zagraniczny kod pocztowy (2)11. Nazwa państwa (2)

(1) Podanie numeru telefonu nie jest obowiązkowe.

(2) Wypełnić w przypadku, gdy adres jest inny niż polski.

(3) Podanie symbolu państwa nie jest konieczne, jeżeli wniosek jest zgłaszany w formie papierowej.

II. WNIOSEK OSOBY ZAINTERESOWANEJ

1. Wnoszę o ponowne ustalenie kapitału początkowego z uwzględnieniem: (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

okresu sprawowania opieki nad małoletnim dzieckiem bez ograniczenia do 1/3 udowodnionych okresów składkowych
ponownie obliczonej podstawy wymiaru kapitału początkowego z faktycznego okresu ubezpieczenia, gdyż z powodu nauki w szkole wyższej nie mogłam/mogłem udowodnić 10 kolejnych lat podlegania ubezpieczeniu społecznemu
w podstawie wymiaru przyjętej ostatnio do obliczenia kapitału początkowego minimalnego wynagrodzenia za okres wykonywania zatrudnienia w ramach stosunku pracy, za który nie jest możliwe przedłożenie dokumentów o wysokości otrzymywanego wynagrodzenia
w podstawie wymiaru zarobków uzyskanych przed dniem 1 stycznia 1999 r. – w latach:

2. Przedkładam dokumenty: (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

świadectwo pracy – sztuk:
zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (druk ZUS Rp – 7) – sztuk:
legitymację ubezpieczeniową
karty wynagrodzeń pozyskane z archiwum
inny dokument:
..................................................................
(Miejscowość)(Data: dd / mm / rrrr)(Podpis osoby zainteresowanej lub pełnomocnika)


Strona 2 z 2