pieczęć placówki służby zdrowia . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... . . . . . .................................. . , dnia

ZAŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA

Imię i nazwisko ubezpieczonego(ej)

Data urodzenia ; Adres

Toźsamość ustalono na podstawie dowodu osobistego*/paszportu* seria nr


1. ROZPOZNANIE

Choroba podstawowa

Choroby współistniejące


2. Opis przebiegu choroby i dotychczasowego leczenia – należy uwzględnić od kiedy (data, okres) i z jakiego powodu prowadzono leczenie, pobyty w szpitalu, sanatorium, ośrodku rehabilitacji (okres, nazwa zakładu), dłuższe okresy czasowej niezdolności do pracy

N-9 Zaświadczenie o stanie zdrowia dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego wydane przez lekarza prowadzàcego leczenie

3. Wyniki badań pomocniczych i wnioski z konsultacji specjalistycznych potwierdzające rozpoznanie choroby podstawowej i chorób współistniejących


4. Ocena wyników leczenia i rokowanie (należy określić obecny stan zdrowia, prognozę przebiegu choroby, wskazania odnośnie dalszego leczenia i rehabilitacji)


5. Ubezpieczony(a) jest:

zdolny(a); niezdolny(a) do odbycia podró˝y na badanie przez lekarza orzecznika (konsultanta) ZUS z powodu:


załączniki :


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
podpis i pieczęć lekarza

UWAGA:Zaświadczenie o stanie zdrowia powinno być wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed datą złożenia wniosku o świadczenie.

N-9 Zaświadczenie o stanie zdrowia dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego wydane przez lekarza prowadzàcego leczenie