Imię i nazwisko:

adres zamieszkania:

Data urodzenia:

PESEL:

Informuję, że jesterm * (byłam/byłem)* leczona(ny) w niżej wskazanych placówkach służby zdrowia**

Nazwa placówki służby zdrowia / ewentualnie Imię i Nazwisko lekarzaadres placówki zdrowia

Informacje powyższe zostaną wykorzystane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz 926 z póżn. zm.) - dla potrzeb postępowania orzeczniczego związanego z rozpatrzeniem wniosku Pani/Pana w sprawie ustalenia uprawnień do świadczeń pienieżnych.

* niepotrzebne skreślic.

** Pod pojęciem placówki służby zdrowia należy rozumieć: zakład opieki zdrowotnej (przychodnia, szpital, ośrodek zdrowia, poradnia), indywidualną i grupową praktykę lekarską oraz inne podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych.

N-9A Załącznik do wniosku o ustalenie uprawnień do świadczenia pieniężnego.