ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHZUS RP-13

ZGŁOSZENIE DO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO CZŁONKÓW RODZINY

(należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

emeryta
rencisty
osoby uprawnionej do renty socjalnej
osoby uprawnionej do świadczenia przedemerytalnego/zasiłku
osoby uprawnionej do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego

MIEJSCE ZŁOŻENIA PISMA

01. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH – ODDZIAŁ /INSPEKTORAT w:

DANE IDENTYFIKACYJNE ŚWIADCZENIOBIORCY

01. Numer PESEL (1)02. Identyfi kator podatkowy NIP (wpisać bez kresek) (2)
03. Rodzaj dokumentu tożsamości:
04. Seria i numer dokumentu
jeśli dowód osobisty, wpisać 1, jeśli paszport – 2

05. Nazwisko

06. Imię07. Data urodzenia (dd/mm/rrrr)

(1) Należy wpisać numer PESEL, a jeżeli nie nadano tego numeru, należy wpisać serię i numer dowodu osobistego lub paszportu.

(2) Podaje osoba, dla której identyfi katorem podatkowym jest NIP

DANE ADRESOWE ŚWIADCZENIOBIORCY – ADRES ZAMIESZKANIA

01. Kod pocztowy02. Poczta
-

03. Gmina / Dzielnica

04. Miejscowość

05. Ulica

06. Numer domu 07. Numer lokalu 08. Numer telefonu (1)09. Symbol państwa (2) (3)
10. Zagraniczny kod pocztowy (2)11. Nazwa państwa (2)

(1) Podanie numeru telefonu nie jest obowiązkowe. (2) Wypełnić w przypadku, gdy adres jest inny niż polski.

(3) Podanie symbolu państwa nie jest konieczne, jeżeli wniosek jest zgłaszany w formie papierowej.

Symbol i numer świadczenia:

Należy podać Oddział/Inspektorat ZUS:

Wnoszę o zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego wymienionych członków rodziny:


Strona 1 z 3

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHZUS RP-13

DANE CZŁONKA RODZINY – 1

01. Numer PESEL (1)Rodzaj dokumentu tożsamości:Seria i numer dokumentu
jeśli dowód osobisty,wpisać 1, jeśli paszport – 2
Data urodzenia (dd/mm/rrrr)Stopień pokrewieństwa/powinowactwaZnaczny stopień niepełnosprawności (2)

Nazwisko

ImięData uzyskania uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego (3)
(dd/mm/rrrr):

(1) Należy wpisać numer PESEL, a jeżeli nie nadano tego numeru, należy wpisać serię i numer dowodu osobistego lub paszportu.
(2) Należy wpisać X – w przypadku posiadania ważnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, lub innym traktowanym na równi.
(3) Data zaistnienia okoliczności powodujących konieczność dokonania zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego, jednak nie wcześniejsza od daty nabycia uprawnień do emerytury-renty.

ADRES ZAMIESZKANIA CZŁONKA RODZINY – 1 – jeżeli jest inny niż Pani/Pana adres zamieszkania.

01. Kod pocztowy02. Poczta
-

03. Gmina / Dzielnica

04. Miejscowość

05. Ulica

06. Numer domu 07. Numer lokalu 08. Numer telefonu (1)09. Symbol państwa (2) (3)
10. Zagraniczny kod pocztowy (2)11. Nazwa państwa (2)

(1) Podanie numeru telefonu nie jest obowiązkowe. (2) Wypełnić w przypadku, gdy adres jest inny niż polski.

(3) Podanie symbolu państwa nie jest konieczne, jeżeli wniosek jest zgłaszany w formie papierowej.

DANE CZŁONKA RODZINY – 2

01. Numer PESEL (1)Rodzaj dokumentu tożsamości:Seria i numer dokumentu
jeśli dowód osobisty,wpisać 1, jeśli paszport – 2
Data urodzenia (dd/mm/rrrr)Stopień pokrewieństwa/powinowactwaZnaczny stopień niepełnosprawności (2)

Nazwisko

ImięData uzyskania uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego (3)
(dd/mm/rrrr):

(1) Należy wpisać numer PESEL, a jeżeli nie nadano tego numeru, należy wpisać serię i numer dowodu osobistego lub paszportu.
(2) Należy wpisać X – w przypadku posiadania ważnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, lub innym traktowanym na równi.
(3) Data zaistnienia okoliczności powodujących konieczność dokonania zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego, jednak nie wcześniejsza od daty nabycia uprawnień do emerytury-renty.

ADRES ZAMIESZKANIA CZŁONKA RODZINY – 2 – jeżeli jest inny niż Pani/Pana adres zamieszkania.

01. Kod pocztowy02. Poczta
-

03. Gmina / Dzielnica

04. Miejscowość

05. Ulica

06. Numer domu 07. Numer lokalu 08. Numer telefonu (1)09. Symbol państwa (2) (3)
10. Zagraniczny kod pocztowy (2)11. Nazwa państwa (2)

(1) Podanie numeru telefonu nie jest obowiązkowe. (2) Wypełnić w przypadku, gdy adres jest inny niż polski.

(3) Podanie symbolu państwa nie jest konieczne, jeżeli wniosek jest zgłaszany w formie papierowej.


Strona 2 z 3

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHZUS RP-13

DANE CZŁONKA RODZINY – 3

01. Numer PESEL (1)Rodzaj dokumentu tożsamości:Seria i numer dokumentu
jeśli dowód osobisty,wpisać 1, jeśli paszport – 2
Data urodzenia (dd/mm/rrrr)Stopień pokrewieństwa/powinowactwaZnaczny stopień niepełnosprawności (2)

Nazwisko

ImięData uzyskania uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego (3)
(dd/mm/rrrr):

(1) Należy wpisać numer PESEL, a jeżeli nie nadano tego numeru, należy wpisać serię i numer dowodu osobistego lub paszportu.
(2) Należy wpisać X – w przypadku posiadania ważnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, lub innym traktowanym na równi.
(3) Data zaistnienia okoliczności powodujących konieczność dokonania zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego, jednak nie wcześniejsza od daty nabycia uprawnień do emerytury-renty.

ADRES ZAMIESZKANIA CZŁONKA RODZINY – 3 – jeżeli jest inny niż Pani/Pana adres zamieszkania.

01. Kod pocztowy02. Poczta
-

03. Gmina / Dzielnica

04. Miejscowość

05. Ulica

06. Numer domu 07. Numer lokalu 08. Numer telefonu (1)09. Symbol państwa (2) (3)
10. Zagraniczny kod pocztowy (2)11. Nazwa państwa (2)

(1) Podanie numeru telefonu nie jest obowiązkowe. (2) Wypełnić w przypadku, gdy adres jest inny niż polski.

(3) Podanie symbolu państwa nie jest konieczne, jeżeli wniosek jest zgłaszany w formie papierowej.

Oświadczam, że zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego:

- członkowie rodziny pozostają na moim wyłącznym utrzymaniu, a ponadto krewny wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka) wymienieni w pkt pozostaje ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym i nie jest objęty obowiązkiem ubezpieczenia,
- wnuki wymienieni w pkt , nie mają rodziców, którzy podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, nie są uprawnieni do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji, z tytułu wykonywania pracy lub pracy na własny rachunek, albo ubezpieczeniu dobrowolnemu.

Oświadczam, że dane zawarte w zgłoszeniu są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. Jestem świadomy(ma) odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy.

O wystąpieniu zmian mających wpływ na treść złożonego wniosku powiadomię Oddział ZUS wypłacający świadczenie w terminie 7 dni od wystąpienia okoliczności powodujących zmianę.

..................................................................
(Miejscowość)(Data: dd / mm / rrrr)(Podpis osoby zainteresowanej lub pełnomocnika)


Strona 3 z 3