ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHZUS Rp-18

WNIOSEK
O WYPŁATĘ NIEZREALIZOWANYCH ŚWIADCZEŃ
PO OSOBIE UPRAWNIONEJ DO ŚWIADCZEŃ EMERYTALNO-RENTOWYCH

MIEJSCE ZŁOŻENIA PISMA

01. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH – ODDZIAŁ /INSPEKTORAT w:

I. DANE OSOBY ZAINTERESOWANEJ

DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY ZAINTERESOWANEJ

01. Numer PESEL (1)02. Identyfi kator podatkowy NIP (wpisać bez kresek) (2)
03. Rodzaj dokumentu tożsamości:04. Seria i numer dokumentu
jeśli dowód osobisty, wpisać 1, jeśli paszport – 2

05. Nazwisko

06. Imię07. Data urodzenia (dd/mm/rrrr)

(1) Należy wpisać numer PESEL, a jeżeli nie nadano tego numeru, należy wpisać serię i numer dowodu osobistego lub paszportu.

(2) Podaje osoba, dla której identyfi katorem podatkowym jest NIP

DANE ADRESOWE OSOBY ZAINTERESOWANEJ – ADRES ZAMELDOWANIA NA POBYT STAŁY

01. Kod pocztowy02. Poczta
-

03. Gmina/Dzielnica

04. Miejscowość

05. Ulica

6. Numer domu07. Numer lokalu08. Numer telefonu (1)09. Symbol państwa (2)(3)
10. Zagraniczny kod pocztowy (2)11. Nazwa państwa (2)

DANE ADRESOWE OSOBY ZAINTERESOWANEJ – ADRES ZAMIESZKANIA (4)

01. Kod pocztowy02. Poczta
-

03. Gmina/Dzielnica

04. Miejscowość

05. Ulica

6. Numer domu07. Numer lokalu08. Numer telefonu (1)09. Symbol państwa (2)(3)
10. Zagraniczny kod pocztowy (2)11. Nazwa państwa (2)

(1) Podanie numeru telefonu nie jest obowiązkowe.

(2) Wypełnić w przypadku, gdy adres jest inny niż polski.

(3) Podanie symbolu państwa nie jest konieczne, jeżeli wniosek jest zgłaszany w formie papierowej.

(4) Wypełnić tylko w przypadku, gdy adres zamieszkania jest inny niż adres zameldowania na pobyt stały.


Strona 1 z 4

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHZUS Rp-18

DANE ADRESOWE OSOBY ZAINTERESOWANEJ – ADRES DO KORESPONDENCJI

01. Kod pocztowy02. Poczta
-

03. Gmina/Dzielnica

04. Miejscowość

05. Ulica

6. Numer domu07. Numer lokalu08. Numer telefonu (1)09. Symbol państwa (2)(3)
10. Zagraniczny kod pocztowy (2)11. Nazwa państwa (2)

(1) Podanie numeru telefonu nie jest obowiązkowe.

(2) Wypełnić w przypadku, gdy adres jest inny niż polski.

(3) Podanie symbolu państwa nie jest konieczne, jeżeli wniosek jest zgłaszany w formie papierowej.

II. WNIOSEK

Wnoszę o wypłatę niezrealizowanych świadczeń należnych do dnia śmierci osoby: (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

Nazwisko

Imię

uprawnionej do emerytury-renty

Symbol i numer świadczenia:

Należy podać Oddział/Inspektorat ZUS:

ubiegającej się o emeryturę-rentę

Symbol i numer świadczenia:

Należy podać Oddział/Inspektorat ZUS:

zmarłej w dniuData (dd/mm/rrrr)
Stopień pokrewieństwa/powinowactwa w stosunku do osoby zmarłej:

ostatnio przed śmiercią zamieszkałej w:

Kod pocztowyPoczta
-

Gmina/Dzielnica

Miejscowość

Ulica

Numer domuNumer lokaluSymbol państwa (1)(2)
Zagraniczny kod pocztowy (1)Nazwa państwa (1)

(1) Wypełnić w przypadku, gdy adres jest inny niż polski.

(2) Podanie symbolu państwa nie jest konieczne, jeżeli wniosek jest zgłaszany w formie papierowej.


strona 2 z 4

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHZUS Rp-18

Należność proszę przekazać: (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

pod podany adres w Polsce: zameldowania na pobyt stały zamieszkania do korespondencji
na rachunek: w banku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej

RACHUNEK W BANKU/SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ:

Numer rachunku:

Nazwa i adres banku/spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej:

Imię i nazwisko właściciela rachunku:

Międzynarodowy numer rachunku bankowego: (1)

(1) W przypadku rachunku bankowego w banku za granicą należy podać nazwę i adres banku oraz pełny numer rachunku bankowego w standardzie IBAN (Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego)

III. NAZWA I ADRES URZĘDU SKARBOWEGO WŁAŚCIWEGO WEDŁUG MIEJSCA ZAMIESZKANIA W POLSCE OSOBY ZAINTERESOWANEJ, UBIEGAJĄCEJ SIĘ O WYPŁATĘ NIEZREALIZOWANEGO ŚWIADCZENIA

NAZWA I ADRES URZĘDU SKARBOWEGO (1)

01. URZĄD SKARBOWY w:

02. Kod pocztowy03. Miejscowość
-

04. Ulica

05. Numer domu06. Numer lokalu

(1) Wypełnić w przypadku, zamieszkania w Polsce.

Przedkładam: dokumentów

Dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń – należnych do dnia śmierci osoby, która zgłosiła wniosek o świadczenie emerytalno-rentowe – należy przedłożyć w oryginale w Oddziale/Inspektoracie ZUS (patrz Informacja). Oryginały dokumentów podlegają zwrotowi.

Na podstawie okazanego dokumentu stwierdzającego tożsamość (rodzaj dokumentu, seria i numer):

stwierdza się, że dane zawarte we wniosku w części I są zgodne z wpisami dokonanymi w okazanym dokumencie.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

pieczęć i podpis osoby przyjmującej wniosek

Świadoma(y) odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych zeznań oświadczam, że dane zawarte we wniosku, podane zostały zgodnie z prawdą, co potwierdzam złożonym podpisem.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Miejscowość)(Data: dd/mm/rrrr)(Podpis osoby zainteresowanej lub pełnomocnika)

strona 3 z 4

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHZUS Rp-18

INFORMACJA

1. W razie śmierci osoby, która zgłosiła wniosek o świadczenie określone w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.) lub w innych przepisach – świadczenia należne jej do dnia śmierci wypłaca się małżonkowi, dzieciom, z którymi prowadziła wspólne gospodarstwo domowe, a w razie ich braku małżonkowi i dzieciom, z którymi osoba ta nie prowadziła wspólnego gospodarstwa domowego, a w razie ich braku – innym członkom rodziny uprawnionym do renty rodzinnej lub na których utrzymaniu pozostawała ta osoba.

2. Wniosek niniejszy stanowi podstawę do wszczęcia postępowania w ZUS o wypłatę świadczeń należnych do dnia śmierci osoby, która zgłosiła wniosek o świadczenie emerytalno-rentowe, rozpatrzenia prawa do tego świadczenia i wydania decyzji.

3. Dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń – należnych do dnia śmierci osoby, która zgłosiła wniosek o świadczenie emerytalno-rentowe, to w szczególności:
– odpisy aktów stanu cywilnego (akt zgonu, akt urodzenia, akt małżeństwa)
– środki dowodowe potwierdzające fakt prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego lub fakt przyczyniania się do utrzymywania osoby zmarłej.

4. Wniosek o wypłatę niezrealizowanych świadczeń rozpatruje Oddział/Inspektorat ZUS właściwy ze względu na miejsce zameldowania na pobyt stały osoby, która do dnia śmierci nie pobrała należnych jej świadczeń emerytalno-rentowych. W przypadku gdy osoba, która do dnia śmierci nie pobrała należnych jej świadczeń emerytalno-rentowych ostatnio zamieszkiwała za granicą – w państwie, z którym Polskę nie łączy umowa międzynarodowa w dziedzinie ubezpieczeń społecznych, wniosek o wypłatę niezrealizowanych świadczeń rozpatruje Oddział/Inspektorat ZUS właściwy ze względu na ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały w Polsce tej osoby.

5. W przypadku, gdy osoba, która do dnia śmierci nie pobrała należnych jej świadczeń emerytalno-rentowych,
1) ostatnio zamieszkiwała w Polsce lub za granicą i posiadała okresy ubezpieczenia (okresy składkowe i nieskładkowe) w Polsce oraz okresy ubezpieczenia za granicą – w państwie, z którym Polskę łączy umowa międzynarodowa w dziedzinie ubezpieczeń społecznych albo w państwie członkowskim UE/EOG lub Szwajcarii, lub
2) ostatnio zamieszkiwała za granicą – w państwie, z którym Polskę łączy dwustronna umowa międzynarodowa w dziedzinie ubezpieczeń społecznych albo w państwie członkowskim UE/EOG lub Szwajcarii i posiadała wyłącznie okresy ubezpieczenia (okresy składkowe i nieskładkowe) w Polsce,
– wniosek o wypłatę niezrealizowanych świadczeń rozpatruje wyznaczona przez Prezesa Zakładu jednostka organizacyjna ZUS realizująca umowy międzynarodowe w dziedzinie ubezpieczeń społecznych.

Uwaga!

Aktualny wykaz państw, z którymi Polskę łączy dwustronna umowa międzynarodowa w dziedzinie ubezpieczeń społecznych, a także państw członkowskich Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz informację o adresach jednostek ZUS realizujących umowy międzynarodowe można uzyskać w każdym Oddziale/Inspektoracie ZUS lub znaleźć na stronach internetowych ZUS www.zus.pl.

6. Roszczenia o wypłatę świadczeń, o których mowa w pkt 1, wygasają po upływie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, której świadczenia przysługiwały, chyba że przed upływem tego okresu zgłoszony zostanie wniosek o dalsze prowadzenie postępowania.

7. Z kwoty niezrealizowanego świadczenia wypłacanego osobie zamieszkałej w Polsce, ZUS jako płatnik jest obowiązany pobierać i odprowadzać do urzędu skarbowego zaliczkę na podatek dochodowy od osób fi zycznych w wysokości 18%.


strona 4 z 4