ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHZUS Rp-2

WNIOSEK O RENTĘ RODZINNĄ
przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z „Informacją” zamieszczoną w końcowej części formularza

Data sporządzenia wniosku
przez płatnika składek (dd / mm / rrrr):
Data wpływu wniosku
do ZUS (dd / mm / rrrr):
---------------------------------------------------------------
pieczęć i podpis osoby upoważnionej
---------------------------------------------------------------
pieczęć i podpis pracownika ZUS

MIEJSCE ZŁOŻENIA PISMA

01. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH – ODDZIAŁ /INSPEKTORAT w:

I. DANE OSOBY ZMARŁEJ:

UBEZPIECZONEJ

ŚWIADCZENIOBIORCY

DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY ZMARŁEJ

01. Numer PESEL (1)02. Identyfikator podatkowy NIP (wpisać bez kresek) (2)03. Płeć (wpisać: K – kobieta, M – mężczyzna)
04. Rodzaj dokumentu tożsamości:
jeśli dowód osobisty, wpisać 1, jeśli paszport – 2
05. Seria i numer dokumentu

06. Nazwisko

07. Nazwisko rodowe (zgodne z aktem urodzenia)

08. Inne używane nazwiska

09. Imię

10. Imię drugie

11. Imię ojca

12. Imię matki

13. Obywatelstwo

14. Data urodzenia (dd / mm / rrrr)
15. Miejsce urodzenia (miejscowość)
16. Państwo urodzenia (symbol państwa) (3) (4)
17. Państwo urodzenia (nazwa państwa) (3)
18. Data śmierci (dd / mm / rrrr)
19. Miejsce śmierci (miejscowość)
20. Państwo, w którym nastąpił zgon (symbol państwa) (3) (4)
21. Państwo, w którym nastąpił zgon (nazwa państwa) (3)

(1) Należy wpisać numer PESEL, a jeżeli nie nadano tego numeru, należy wpisać serię i numer dowodu osobistego lub paszportu.

(2) Podaje osoba, dla której identyfikatorem podatkowym jest NIP. (patrz --> Informacja punkt 24)

(3) Wypełnić tylko w przypadku, gdy państwo urodzenia / państwo, w którym nastąpił zgon – jest inne niż Polska.

(4) Podanie symbolu państwa nie jest konieczne, jeżeli wniosek jest zgłaszany w formie papierowej.


Strona 1 z 17

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHZUS Rp-2

II. DODATKOWE DANE DOTYCZĄCE OSOBY ZMARŁEJ:

1. Zawód:

Kod zawodu:

2. Czy osoba zmarła zgłaszała wniosek o ustalenie kapitału początkowego: (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

TAK NIE

Jeśli TAK, należy podać Oddział / Inspektorat ZUS oraz numer sprawy:

Jeżeli NIE patrz -> Informacja punkt 13

3. Czy osoba zmarła miała ustalone prawo do: TAK NIE (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

emerytury renty emerytury pomostowej uposażenia
świadczenia przedemerytalnego zasiłku przedemerytalnego nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego

Jeśli TAK, należy podać nazwę i adres organu rentowego, który wydał decyzję (ZUS, KRUS, Zakład Emerytalno-Rentowy MSW, Wojskowe Biuro Emerytalne, Biuro Emerytalne Służby Więziennej, właściwa jednostka organizacyjna wymiaru sprawiedliwości) oraz numer świadczenia:

Jeżeli NIE – patrz -> Informacja punkt 9

4. Czy osoba zmarła zgłaszała wniosek o świadczenie, do którego nie zostało ustalone prawo:(należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

TAK NIE

Jeśli TAK, należy podać rodzaj świadczenia, nazwę i adres organu rentowego, który wydał decyzję odmowną (ZUS, KRUS, Zakład Emerytalno-Rentowy MSW, Wojskowe Biuro Emerytalne, Biuro Emerytalne Służby Więziennej, właściwa jednostka organizacyjna wymiaru sprawiedliwości) oraz numer sprawy:

5. Czy śmierć osoby, po której ma być przyznana renta, była następstwem wypadku przy pracy: (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

TAK NIE

Jeśli TAK, należy w organie rentowym przedłożyć protokół powypadkowy lub kartę wypadku (1)

6. Czy śmierć osoby, po której ma być przyznana renta, była następstwem wypadku w drodze do pracy lub z pracy,

który miał miejsce przed dniem 1 stycznia 2003 r. (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

TAK NIE

Jeśli TAK, należy w organie rentowym przedłożyć kartę wypadku w drodze do pracy lub z pracy (1)

7. Czy w sprawie wypadku było prowadzone dochodzenie: (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

TAK NIE

Jeśli TAK, należy podać organ prowadzący dochodzenie (np. prokuratura, policja) i sygnaturę akt:

8. Czy śmierć osoby, po której ma być przyznana renta, była następstwem choroby zawodowej: (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

TAK NIE

Jeśli TAK, należy w organie rentowym przedłożyć ostateczną decyzję właściwych organów inspekcji sanitarnej stwierdzającą istnienie choroby zawodowej (1)

(1) – Dotyczy tylko wniosków o rentę po osobie, która nie miała ustalonego prawa do renty z tytułu wyżej wymienionego wypadku lub choroby zawodowej.


Strona 2 z 17

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHZUS Rp-2

9. Stan cywilny osoby zmarłej: (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

panna / kawaler zamężna / żonaty rozwiedziona(y) w separacji wdowa / wdowiec

10. Czy osoba zmarła była członkiem Otwartego Funduszu Emerytalnego: (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

TAK NIE

11. Osoba zmarła: (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

Posiadała okresy ubezpieczenia / zamieszkania za granicą w następujących państwach członkowskich Unii Europejskiej / Europejskiego Obszaru Gospodarczego / Szwajcarii
Nie posiadała okresów ubezpieczenia / zamieszkania za granicą w państwach członkowskich Unii Europejskiej / Europejskiego Obszaru Gospodarczego / Szwajcarii

skutki niepodania informacji o okresach ubezpieczenia / zamieszkania za granicą wskazano w pkt 7 Informacji)

III. DANE CZŁONKÓW RODZINY UBIEGAJĄCYCH SIĘ O RENTĘ

(jeżeli o rentę rodzinną wnioskują dwie lub więcej pełnoletnie osoby, np. wdowa, rodzice, dziecko, należy wypełnić dodatkowo załącznik ZUS Rp-2a).

1. DANE PEŁNOLETNIEJ OSOBY ZAINTERESOWANEJ UBIEGAJĄCEJ SIĘ O RENTĘ

(jeżeli wśród osób ubiegających się o rentę jest wdowa-wdowiec, należy w punkcie 1 podać dane wdowy-wdowca).

DANE IDENTYFIKACYJNE PEŁNOLETNIEJ OSOBY ZAINTERESOWANEJ

01. Numer PESEL (1)02. Identyfikator podatkowy NIP (wpisać bez kresek) (2)03. Płeć (wpisać: K – kobieta, M – mężczyzna)
04. Rodzaj dokumentu tożsamości:
jeśli dowód osobisty, wpisać 1, jeśli paszport – 2
05. Seria i numer dokumentu

06. Nazwisko

07. Nazwisko rodowe (zgodne z aktem urodzenia)

08. Inne używane nazwiska

09. Imię

10. Imię drugie

11. Imię ojca

12. Imię matki

13. Obywatelstwo

14. Data urodzenia (dd / mm / rrrr)
15. Miejsce urodzenia (miejscowość)
16. Państwo urodzenia (symbol państwa) (3) (4)
17. Państwo urodzenia (nazwa państwa) (3)
18. Stopień pokrewieństwa / powinowactwa z osobą zmarłą

(1) Należy wpisać numer PESEL, a jeżeli nie nadano tego numeru, należy wpisać serię i numer dowodu osobistego lub paszportu.

(2) Podaje osoba, dla której identyfikatorem podatkowym jest NIP. (patrz --> Informacja punkt 24)

(3) Wypełnić tylko w przypadku, gdy państwo urodzenia / państwo, w którym nastąpił zgon – jest inne niż Polska.

(4) Podanie symbolu państwa nie jest konieczne, jeżeli wniosek jest zgłaszany w formie papierowej.

Stan cywilny: (dotyczy tylko osób występujących z wnioskiem o przyznanie renty rodzinnej po osobie zmarłej posiadającej okresy ubezpieczenia za granicą) (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

panna / kawaler zamężna / żonaty rozwiedziona(y) w separacji wdowa / wdowiec

Strona 3 z 17

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHZUS Rp-2

DANE ADRESOWE PEŁNOLETNIEJ OSOBY ZAINTERESOWANEJ – ADRES ZAMELDOWANIA NA POBYT STAŁY

01. Kod pocztowy02. Poczta
-

03. Gmina / Dzielnica

04. Miejscowość

05. Ulica

06. Numer domu 07. Numer lokalu 08. Numer telefonu (1)09. Symbol państwa (2) (3)
10. Zagraniczny kod pocztowy (2)11. Nazwa państwa (2)

DANE ADRESOWE PEŁNOLETNIEJ OSOBY ZAINTERESOWANEJ – ADRES ZAMIESZKANIA (4)

01. Kod pocztowy02. Poczta
-

03. Gmina / Dzielnica

04. Miejscowość

05. Ulica

06. Numer domu 07. Numer lokalu 08. Numer telefonu (1)09. Symbol państwa (2) (3)
10. Zagraniczny kod pocztowy (2)11. Nazwa państwa (2)

DANE ADRESOWE PEŁNOLETNIEJ OSOBY ZAINTERESOWANEJ – ADRES DO KORESPONDENCJI

01. Kod pocztowy02. Poczta
-

03. Gmina / Dzielnica

04. Miejscowość

05. Ulica

06. Numer domu 07. Numer lokalu 08. Numer telefonu (1)09. Symbol państwa (2) (3)
10. Zagraniczny kod pocztowy (2)11. Nazwa państwa (2)

DANE ADRESOWE PEŁNOLETNIEJ OSOBY ZAINTERESOWANEJ – ADRES OSTATNIEGO ZAMELDOWANIA NA POBYT STAŁY W POLSCE (5) (6) – LUB ADRES MIEJSCA POBYTU (6)

01. Kod pocztowy02. Poczta
-

03. Gmina / Dzielnica

04. Miejscowość

05. Ulica

06. Numer domu 07. Numer lokalu08. Adres ostatniego zameldowaniana pobyt stały w Polsce09. Adres miejsca pobytu

(1) Podanie numeru telefonu nie jest obowiązkowe.(2) Wypełnić w przypadku, gdy adres jest inny niż polski. (3) Podanie symbolu państwa nie jest konieczne, jeżeli wniosek jest zgłaszany w formie papierowej.(4) Wypełnić tylko w przypadku, gdy adres zamieszkania jest inny niż adres zameldowania na pobyt stały. (5) Wypełnić jeśli wnioskodawca zamieszkuje aktualnie za granicą. (6) Wypełnić w przypadku nieposiadania adresu zameldowania na pobyt stały i adresu zamieszkania.


Strona 4 z 17

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHZUS Rp-2

2. DANE MAŁOLETNIEGO DZIECKA / MAŁOLETNICH DZIECI

MAŁOLETNIE DZIECKO 1 – DANE IDENTYFIKACYJNE

Numer PESEL (1)Identyfikator podatkowy NIP (wpisać bez kresek) (2)Płeć (wpisać: K – kobieta, M – mężczyzna)

Nazwisko

Imię

Imię drugie

Imię ojca

Imię matki

Data urodzenia (dd / mm / rrrr)Stopień pokrewieństwa / powinowactwa z osobą zmarłą:

Miejsce urodzenia (miejscowość):

Państwo urodzenia (symbol państwa) (2)(3) Państwo urodzenia (nazwa państwa) (2)

(1) Podaje osoba, dla której identyfikatorem podatkowym jest NIP. (patrz -> Informacja punkt 24)

(2) Wypełnić w przypadku, gdy państwo urodzenia jest inne niż Polska.

(3) Podanie symbolu państwa nie jest konieczne, jeżeli wniosek jest zgłaszany w formie papierowej.

MAŁOLETNIE DZIECKO 1 – DANE ADRESOWE (ADRES ZAMIESZKANIA)

Kod pocztowyPoczta
-

Gmina / Dzielnica

Miejscowość

Ulica

Numer domuNumer lokalu
Symbol państwa (1) (2)Nazwa państwa (1)Zagraniczny kod pocztowy (1):

(1) Wypełnić w przypadku, gdy adres jest inny niż polski.

(2) Podanie symbolu państwa nie jest konieczne, jeżeli wniosek jest zgłaszany w formie papierowej.

Wypełnia pracownik ZUS lub płatnik składek, który kompletuje wniosek oraz stwierdza zgodność danych w częściach MAŁOLETNIE DZIECKO 1 – DANE IDENTYFIKACYJNE, na podstawie przedłożonych dokumentów:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pieczęć i podpis osoby przyjmującej wniosek


Strona 5 z 17

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHZUS Rp-2

MAŁOLETNIE DZIECKO 2 – DANE IDENTYFIKACYJNE

Numer PESEL (1)Identyfikator podatkowy NIP (wpisać bez kresek) (2)Płeć (wpisać: K – kobieta, M – mężczyzna)

Nazwisko

Imię

Imię drugie

Imię ojca

Imię matki

Data urodzenia (dd / mm / rrrr)Stopień pokrewieństwa / powinowactwa z osobą zmarłą:

Miejsce urodzenia (miejscowość):

Państwo urodzenia (symbol państwa) (2)(3) Państwo urodzenia (nazwa państwa) (2)

(1) Podaje osoba, dla której identyfikatorem podatkowym jest NIP. (patrz -> Informacja punkt 24)

(2) Wypełnić w przypadku, gdy państwo urodzenia jest inne niż Polska.

(3) Podanie symbolu państwa nie jest konieczne, jeżeli wniosek jest zgłaszany w formie papierowej.

MAŁOLETNIE DZIECKO 2 – DANE ADRESOWE (ADRES ZAMIESZKANIA)

Kod pocztowyPoczta
-

Gmina / Dzielnica

Miejscowość

Ulica

Numer domuNumer lokalu
Symbol państwa (1) (2)Nazwa państwa (1)Zagraniczny kod pocztowy (1):

(1) Wypełnić w przypadku, gdy adres jest inny niż polski.

(2) Podanie symbolu państwa nie jest konieczne, jeżeli wniosek jest zgłaszany w formie papierowej.

Wypełnia pracownik ZUS lub płatnik składek, który kompletuje wniosek oraz stwierdza zgodność danych w częściach MAŁOLETNIE DZIECKO 2 – DANE IDENTYFIKACYJNE, na podstawie przedłożonych dokumentów:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pieczęć i podpis osoby przyjmującej wniosek


Strona 6 z 17

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHZUS Rp-2

MAŁOLETNIE DZIECKO 3 – DANE IDENTYFIKACYJNE

Numer PESEL (1)Identyfikator podatkowy NIP (wpisać bez kresek) (2)Płeć (wpisać: K – kobieta, M – mężczyzna)

Nazwisko

Imię

Imię drugie

Imię ojca

Imię matki

Data urodzenia (dd / mm / rrrr)Stopień pokrewieństwa / powinowactwa z osobą zmarłą:

Miejsce urodzenia (miejscowość):

Państwo urodzenia (symbol państwa) (2)(3) Państwo urodzenia (nazwa państwa) (2)

(1) Podaje osoba, dla której identyfikatorem podatkowym jest NIP. (patrz -> Informacja punkt 24)

(2) Wypełnić w przypadku, gdy państwo urodzenia jest inne niż Polska.

(3) Podanie symbolu państwa nie jest konieczne, jeżeli wniosek jest zgłaszany w formie papierowej.

MAŁOLETNIE DZIECKO 3 – DANE ADRESOWE (ADRES ZAMIESZKANIA)

Kod pocztowyPoczta
-

Gmina / Dzielnica

Miejscowość

Ulica

Numer domuNumer lokalu
Symbol państwa (1) (2)Nazwa państwa (1)Zagraniczny kod pocztowy (1):

(1) Wypełnić w przypadku, gdy adres jest inny niż polski.

(2) Podanie symbolu państwa nie jest konieczne, jeżeli wniosek jest zgłaszany w formie papierowej.

JEŻELI W CZĘŚCI „DANE MAŁOLETNIEGO DZIECKA / MAŁOLETNICH DZIECI” BRAKUJE MIEJSCA NA WPISANIE DANYCH WSZYSTKICH MAŁOLETNICH DZIECI, UBIEGAJĄCYCH SIĘ O RENTĘ RODZINNĄ, NALEŻY WYPEŁNIĆ DODATKOWO ZAŁĄCZNIK ZUS Rp-2b.

Wypełnia pracownik ZUS lub płatnik składek, który kompletuje wniosek oraz stwierdza zgodność danych w częściach MAŁOLETNIE DZIECKO 3 – DANE IDENTYFIKACYJNE, na podstawie przedłożonych dokumentów:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pieczęć i podpis osoby przyjmującej wniosek


Strona 7 z 17

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHZUS Rp-2

IV. DANE OPIEKUNA WYSTĘPUJĄCEGO O RENTĘ DLA MAŁOLETNIEGO DZIECKA / MAŁOLETNICH DZIECI

Dane: (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

matki ojca dotychczasowego opiekuna

DANE IDENTYFIKACYJNE OPIEKUNA

01. Numer PESEL (1)02. Identyfikator podatkowy NIP (wpisać bez kresek) (2)03. Płeć (wpisać: K – kobieta, M – mężczyzna)
04. Rodzaj dokumentu tożsamości:
jeśli dowód osobisty, wpisać 1, jeśli paszport – 2
05. Seria i numer dokumentu

06. Nazwisko

07. Imię

(1) Należy wpisać numer PESEL, a jeżeli nie nadano tego numeru, należy wpisać serię i numer dowodu osobistego lub paszportu.

(2) Podaje osoba, dla której identyfikatorem podatkowym jest NIP. (patrz -> Informacja punkt 24)

DANE ADRESOWE OPIEKUNA – ADRES ZAMELDOWANIA NA POBYT STAŁY

01. Kod pocztowy02. Poczta
-

03. Gmina / Dzielnica

04. Miejscowość

05. Ulica

06. Numer domu 07. Numer lokalu 08. Numer telefonu (1)09. Symbol państwa (2) (3)
10. Zagraniczny kod pocztowy (2)11. Nazwa państwa (2)

DANE ADRESOWE OPIEKUNA – ADRES ZAMIESZKANIA (4)

01. Kod pocztowy02. Poczta
-

03. Gmina / Dzielnica

04. Miejscowość

05. Ulica

06. Numer domu 07. Numer lokalu 08. Numer telefonu (1)09. Symbol państwa (2) (3)
10. Zagraniczny kod pocztowy (2)11. Nazwa państwa (2)

(1) Podanie numeru telefonu nie jest obowiązkowe.

(2) Wypełnić w przypadku, gdy adres jest inny niż polski.

(3) Podanie symbolu państwa nie jest konieczne, jeżeli wniosek jest zgłaszany w formie papierowej.

(4) Wypełnić tylko w przypadku, gdy adres zamieszkania jest inny niż adres zameldowania na pobyt stały"


Strona 8 z 17

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHZUS Rp-2

DANE ADRESOWE OPIEKUNA – ADRES DO KORESPONDENCJI

01. Kod pocztowy02. Poczta
-

03. Gmina / Dzielnica

04. Miejscowość

05. Ulica

06. Numer domu 07. Numer lokalu 08. Numer telefonu (1)09. Symbol państwa (2) (3)
10. Zagraniczny kod pocztowy (2)11. Nazwa państwa (2)

DANE ADRESOWE PEŁNOLETNIEJ OSOBY ZAINTERESOWANEJ – ADRES OSTATNIEGO ZAMELDOWANIA NA POBYT STAŁY W POLSCE (5) (6) – LUB ADRES MIEJSCA POBYTU (6)

01. Kod pocztowy02. Poczta
-

03. Gmina / Dzielnica

04. Miejscowość

05. Ulica

06. Numer domu 07. Numer lokalu08. Adres ostatniego zameldowania na pobyt stały w Polsce09. Adres miejsca pobytu

(1) Podanie numeru telefonu nie jest obowiązkowe.

(2) Wypełnić w przypadku, gdy adres jest inny niż polski..

(3) Podanie symbolu państwa nie jest konieczne, jeżeli wniosek jest zgłaszany w formie papierowej..

(4) Wypełnić tylko w przypadku, gdy adres zamieszkania jest inny niż adres zameldowania na pobyt stały..

(5) Wypełnić jeśli wnioskodawca zamieszkuje aktualnie za granicą..

(6) Wypełnić w przypadku nieposiadania adresu zameldowania na pobyt stały i adresu zamieszkania..

V. WNIOSEK

1. Wnoszę o przyznanie renty rodzinnej.

2.Do ustalenia podstawy wymiaru świadczenia, jakie przysługiwałoby osobie zmarłej wnoszę o przyjęcie wynagrodzenia – dochodu – przychodu, stanowiącego(ych) podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne lub na ubezpieczenia emerytalne i rentowe lub na ubezpieczenie wypadkowe – uposażenia – osiąganego w Polsce: (należy zaznaczyć wybrany wariant)

— (patrz -> Informacja punkty 10–12)

w okresie 10 kolejnych lat kalendarzowych wybranych z ostatnich 20 lat kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio rok śmierci osoby, po której ma być przyznana renta,
tj. od roku do roku
w okresie 20 lat kalendarzowych wybranych z całego okresu podlegania ubezpieczeniu, bezpośrednio poprzedzających rok śmierci osoby, po której ma być przyznana renta, tj. z lat
w okresie faktycznego podlegania ubezpieczeniu,
tj. od roku do roku
lub
podstawy wymiaru emerytury – renty, do której uprawniona była osoba zmarła,
na podstawie przedłożonych dokumentów proszę o wybranie najkorzystniejszego wariantu,

Strona 9 z 17

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHZUS Rp-2

3. Wypłata renty. (patrz -> Informacja punkty 18–21)

3.1 WYPŁATA RENTY DLA WDOWY / WDOWCA LUB RODZICÓW OSOBY ZMARŁEJ

Rentę rodzinną proszę przekazywać: (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

pod podany adres w Polsce:

zameldowania na pobyt stały zamieszkania do korespondencji
na rachunek: w w banku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej

RACHUNEK W BANKU / SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ:

Numer rachunku:

Nazwa i adres banku / spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej:

Imię i nazwisko właściciela rachunku:

Międzynarodowy numer rachunku bankowego: (1)

(1) W przypadku osób ubiegających się o zagraniczną rentę rodzinną należy podać pełny numer rachunku w standardzie IBAN (Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego).

3.2 WYPŁATA RENTY DLA OPIEKUNA MAŁOLETNIEGO DZIECKA / MAŁOLETNICH DZIECI:

Rentę rodzinną proszę przekazywać: (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

pod podany adres w Polsce:

zameldowania na pobyt stały zamieszkania do korespondencji
na rachunek: w w banku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej

RACHUNEK W BANKU / SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ:

Numer rachunku:

Nazwa i adres banku / spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej:

Imię i nazwisko właściciela rachunku:

Międzynarodowy numer rachunku bankowego: (1)

(1) W przypadku osób ubiegających się o zagraniczną rentę rodzinną należy podać pełny numer rachunku w standardzie IBAN (Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego).


Strona 10 z 17

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHZUS Rp-2

3.3 WYPŁATA RENTY DLA PEŁNOLETNIEGO DZIECKA:

Rentę rodzinną proszę przekazywać: (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

pod podany adres w Polsce:

zameldowania na pobyt stały zamieszkania do korespondencji
na rachunek: w w banku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej

RACHUNEK W BANKU / SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ:

Numer rachunku:

Nazwa i adres banku / spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej:

Imię i nazwisko właściciela rachunku:

Międzynarodowy numer rachunku bankowego: (1)

(1) W przypadku osób ubiegających się o zagraniczną rentę rodzinną należy podać pełny numer rachunku w standardzie IBAN (Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego).

do rąk: (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

matki ojca dotychczasowego opiekuna

Nazwisko

Imię

pod podany adres:

Kod pocztowyPoczta
-

Gmina / Dzielnica

Miejscowość

Ulica

Numer domuNumer lokalu
VI.OŚWIADCZENIE (WDOWY / WDOWCA – punkt 1, RODZICÓW ZMARŁEGO – punkt 2, PEŁNOLETNIEGO DZIECKA – punkt 3, OSOBY SPRAWUJĄCEJ OPIEKĘ NAD MAŁOLETNIM DZIECKIEM / MAŁOLETNIMI DZIEĆMI – punkt 4)
1. OŚWIADCZENIE WDOWY WDOWCA (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

1.1 Czy do dnia śmierci współmałżonka istniała wspólność małżeńska, tj. (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

— małżonkowie wspólnie zamieszkiwali TAK NIE

— małżonkowie prowadzili wspólne gospodarstwo domowe TAK NIE


Strona 11 z 17

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHZUS Rp-2

1.2 Czy Pani / Pan jako: (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

małżonka(ek), która(y) nie pozostawała(ał) we wspólności małżeńskiej

małżonka(ek) rozwiedziona(y) lub

małżonka(ek) pozostająca(cy) w separacji

miała(ł) w chwili śmierci osoby, po której ma być przyznana renta – prawo do alimentów z jej strony, ustalone wyrokiem lub ugodą sądową?

TAK NIE
1.3Czy Pani / Pan zgłaszała(ał) poprzednio wniosek o emeryturę – rentę – emeryturę pomostową – nauczycielskie świadczenie kompensacyjne – rentę socjalną – świadczenie przedemerytalne – zasiłek przedemerytalny – uposażenie? (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

TAK NIE

Jeśli TAK, należy podać rodzaj świadczenia, nazwę i adres organu rentowego, który wydał decyzję (ZUS, KRUS, Zakład Emerytalno-Rentowy MSW, Wojskowe Biuro Emerytalne, Biuro Emerytalne Służby Więziennej, właściwa jednostka organizacyjna wymiaru sprawiedliwości) oraz numer sprawy:

1.4Czy Pani / Pan pobiera – pobierała(ał) emeryturę – rentę – emeryturę pomostową – nauczycielskie świadczenie kompensacyjne – rentę socjalną – świadczenie przedemerytalne – zasiłek przedemerytalny – uposażenie?(należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

TAK NIE

Jeśli TAK, należy podać rodzaj świadczenia, nazwę i adres organu rentowego, który wydał decyzję (ZUS, KRUS, Zakład Emerytalno-Rentowy MSW, Wojskowe Biuro Emerytalne, Biuro Emerytalne Służby Więziennej, właściwa jednostka organizacyjna wymiaru sprawiedliwości) oraz numer świadczenia:

1.5Czy Pani / Pan pobiera świadczenie pieniężne z powiatowego urzędu pracy? (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

TAK NIE

Jeśli TAK, należy podać rodzaj świadczenia oraz adres powiatowego urzędu pracy:

1.6 Czy Pani / Pan pobiera: TAK NIE (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR
świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego
świadczenie pieniężne przysługujące żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach,
zakładach rud uranu lub batalionach budowlanych
świadczenie pieniężne przysługujące cywilnym niewidomym ofi arom działań wojennych
ryczałt energetyczny
ekwiwalent węglowy
Jeśli TAK, należy podać Oddział / Inspektorat ZUS oraz numer sprawy:

Strona 12 z 17

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHZUS Rp-2

1.7 Czy Pani / Pan pobiera zasiłek z pomocy społecznej? (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)/sub>

TAK NIE

Jeśli TAK, należy podać rodzaj zasiłku oraz adres ośrodka pomocy społecznej:

1.8 Czy Pani / Pan po przyznaniu renty zamierza nie zamierza    osiągać przychody(ów) w wysokości: (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

nie powodującej zawieszenia lub zmniejszenia renty powodującej zmniejszenie renty powodującej zawieszenie renty

1.9 Czy Pani / Pan posiada niezbędne źródła utrzymania?

(należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

TAK NIE

— wypełnia osoba ubiegająca się o okresową rentę rodzinną – patrz -> Informacja punkt 5

2.OŚWIADCZENIE RODZICÓW ZMARŁEGO (ZA RODZICÓW UWAŻA SIĘ RÓWNIEŻ OJCZYMA I MACOCHĘ ORAZ OSOBY PRZYSPOSABIAJĄCE):

2.1 Czy osoba zmarła przyczyniała się do Pani / Pana utrzymania? (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

TAK NIE

Jeśli TAK, należy podać w jaki sposób:

2.2Czy Pani / Pan zgłaszała(ał) poprzednio wniosek o emeryturę – rentę – emeryturę pomostową – nauczycielskie świadczenie kompensacyjne – rentę socjalną – świadczenie przedemerytalne – zasiłek przedemerytalny – uposażenie? (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)
TAK NIE

Jeśli TAK, należy podać rodzaj świadczenia, nazwę i adres organu rentowego, który wydał decyzję (ZUS, KRUS, Zakład Emerytalno-Rentowy MSW, Wojskowe Biuro Emerytalne, Biuro Emerytalne Służby Więziennej, właściwa jednostka organizacyjna wymiaru sprawiedliwości) oraz numer sprawy:

2.3Czy Pani / Pan pobiera – pobierała(ał) emeryturę – rentę – emeryturę pomostową – nauczycielskie świadczenie kompensacyjne – rentę socjalną – świadczenie przedemerytalne – zasiłek przedemerytalny – uposażenie? (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)
TAK NIE

Jeśli TAK, należy podać rodzaj świadczenia, nazwę i adres organu rentowego, który wydał decyzję (ZUS, KRUS, Zakład Emerytalno-Rentowy MSW, Wojskowe Biuro Emerytalne, Biuro Emerytalne Służby Więziennej, właściwa jednostka organizacyjna wymiaru sprawiedliwości) oraz numer sprawy:

2.4 Czy Pani / Pan pobiera świadczenie pieniężne z powiatowego urzędu pracy? (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

TAK NIE

Jeśli TAK, należy podać rodzaj świadczenia oraz adres powiatowego urzędu pracy:


Strona 13 z 17

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHZUS Rp-2
2.5Czy Pani / Pan pobiera świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR – świadczenie pieniężne przysługujące żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych – świadczenie pieniężne przysługujące cywilnym niewidomym ofi arom działań wojennych – świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego – ryczałt energetyczny? (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)
TAK NIE

Jeśli TAK, należy podać rodzaj świadczenia, Oddział / Inspektorat ZUS oraz numer sprawy:

2.6 Czy Pani / Pan pobiera zasiłek z pomocy społecznej? (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

TAK NIE

Jeśli TAK, należy podać rodzaj zasiłku oraz adres ośrodka pomocy społecznej:

2.7 Czy Pani / Pan po przyznaniu renty zamierza nie zamierza    osiągać przychody(ów) w wysokości: (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

nie powodującej zawieszenia lub zmniejszenia renty powodującej zmniejszenie renty powodującej zawieszenie renty

3. OŚWIADCZENIE PEŁNOLETNIEGO DZIECKA

3.1 Czy Pani / Pan pobiera – pobierała(ał) rentę – rentę socjalną – uposażenie? (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

TAK NIE

Jeśli TAK, należy podać rodzaj świadczenia, nazwę i adres organu rentowego, który wydał decyzję (ZUS, KRUS, Zakład Emerytalno-Rentowy MSW, Wojskowe Biuro Emerytalne, Biuro Emerytalne Służby Więziennej, właściwa jednostka organizacyjna wymiaru sprawiedliwości) oraz numer sprawy:

3.2 Czy Pani / Pan pobiera zasiłek z pomocy społecznej? (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

TAK NIE

Jeśli TAK, należy podać rodzaj zasiłku oraz adres ośrodka pomocy społecznej:

3.3 Czy Pani / Pan pobiera świadczenie pieniężne z powiatowego urzędu pracy? (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

TAK NIE

Jeśli TAK, należy podać rodzaj świadczenia oraz adres powiatowego urzędu pracy:


Strona 14 z 17

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHZUS Rp-2

3.4 Czy Pani / Pan po przyznaniu renty zamierza nie zamierza    osiągać przychody(ów) w wysokości: (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

nie powodującej zawieszenia lub zmniejszenia renty powodującej zmniejszenie renty powodującej zawieszenie renty

-- patrz -> Informacja punkty 14–16

4. OŚWIADCZENIE OSOBY SPRAWUJĄCEJ OPIEKĘ NAD MAŁOLETNIM DZIECKIEM / MAŁOLETNIMI DZIEĆMI

4.1 Czy dziecko ma ustalone uprawnienia do renty / uposażenia rodzinnego? (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

TAK NIE

Jeśli TAK, należy podać imię i nazwisko dziecka, nazwę i adres organu rentowego, który wydał decyzję (ZUS, KRUS, Zakład Emerytalno-Rentowy MSW, Wojskowe Biuro Emerytalne, Biuro Emerytalne Służby Więziennej, właściwa jednostka organizacyjna wymiaru sprawiedliwości) oraz numer świadczenia:

Przedkładam: dokumentów:

Dokumenty, niezbędne do ustalenia prawa do renty oraz obliczenia jej wysokości (patrz Informacja), należy przedłożyć w organie rentowym w oryginale (można przedłożyć, poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnione podmioty, kserokopie oryginalnych dokumentów). Jeżeli we wniosku nie zamieszczono danych lub nie dostarczono dokumentów, które są niezbędne do jego rozpatrzenia, organ rentowy wzywa zainteresowanego do uzupełnienia wniosku i wyznacza termin na uzupełnienie. Nieusunięcie braków w terminie wyznaczonym przez organ rentowy spowoduje wydanie decyzji o odmowie wszczęcia postępowania.

Świadoma(y) odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych zeznań, oświadczam, że dane zawarte we wniosku podałam(em) zgodnie z prawdą, co potwierdzam złożonym podpisem.

..................................................................
(Miejscowość)(Data: dd / mm / rrrr)(Podpis osoby zainteresowanej lub pełnomocnika)

Na podstawie okazanego dokumentu stwierdzającego tożsamość (rodzaj dokumentu, seria i numer): (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

wdowy / wdowca matki lub ojca osoby zmarłej pełnoletniego dziecka osoby sprawującej opiekę nad małoletnim dzieckiem
/ małoletnimi dziećmi

stwierdza się, że dane zawarte w części III w punktach 1, 2 oraz w części IV – WNIOSKU O RENTĘ RODZINNĄ są zgodne z wpisami dokonanymi w okazanym dokumencie.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pieczęć i podpis osoby bezpośrednio przyjmującej wniosek

INFORMACJA

Informacje ogólne

1. Wniosek stanowi podstawę do wszczęcia postępowania w ZUS – rozpatrzenia uprawnień i wydania decyzji w sprawie renty rodzinnej. Złożenie wniosku o rentę rodzinną po osobie (świadczeniobiorca, ubezpieczony) urodzonej po dniu 31 grudnia 1948 r. jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o ustalenie rekompensaty przysługującej na podstawie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych – jeżeli uprzednio nie została ona ustalona, a osoba zmarła spełniała warunki do emerytury na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub miała przyznaną z urzędu emeryturę na podstawie art. 24a wym. ustawy oraz legitymowała się wymaganym okresem pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

2. Wniosek należy złożyć w Oddziale lub Inspektoracie ZUS, właściwym ze względu na miejsce zameldowania na pobyt stały osoby ubiegającej się o rentę; jeżeli wniosek dotyczy również renty zagranicznej, może zostać złożony w wyznaczonej przez Prezesa ZUS jednostce organizacyjnej realizującej umowy międzynarodowe. Informację o adresach tych jednostek można uzyskać w każdym Oddziale / Inspektoracie ZUS lub znaleźć na stronach internetowych Zakładu www.zus.pl.

3. Wniosek o rentę podpisuje osoba zainteresowana lub jej pełnomocnik. Pełnomocnictwo powinno być udzielone przez zainteresowanego na piśmie lub ustnie do protokołu.


Strona 15 z 17

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHZUS Rp-2

4. Osobie zainteresowanej przysługuje prawo wycofania wniosku. Wycofanie wniosku jest skuteczne, jeżeli nastąpiło w formie przewidzianej dla zgłoszenia wniosku, tj. papierowej lub elektronicznej nie później niż do dnia uprawomocnienia się decyzji.

5. Małżonek (wdowa, wdowiec) niespełniający warunków do renty rodzinnej i niemający niezbędnych źródeł utrzymania ma prawo do okresowej renty rodzinnej:
1) przez okres jednego roku od chwili śmierci męża / żony,
2) w okresie uczestnictwa w zorganizowanym szkoleniu mającym na celu uzyskanie kwalifi kacji do wykonywania pracy zarobkowej, nie dłużej jednak niż przez 2 lata od chwili śmierci męża / żony.

6. Informacje dotyczące warunków wymaganych do przyznania renty rodzinnej, w tym zasad uwzględniania okresów ubezpieczenia za granicą przy ustalaniu prawa i obliczaniu polskich rent można uzyskać w każdym Oddziale / Inspektoracie ZUS lub znaleźć na stronach internetowych ZUS www.zus.pl.

7. Niewskazanie w części II pkt 11 wniosku okresów ubezpieczenia / zamieszkania za granicą w państwie członkowskim Unii Europejskiej / Europejskiego Obszaru Gospodarczego / Szwajcarii i nieprzedłożenie dokumentów, z których wynika ubezpieczenie w tym państwie skutkuje tym, iż postępowanie międzynarodowe o świadczenie z tego państwa nie zostanie wszczęte, a data zgłoszenia wniosku w ZUS nie zostanie uwzględniona przez instytucję zagraniczną jako data złożenia wniosku o świadczenie zagraniczne.

Środki dowodowe

8. Dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do renty oraz jej wysokości, to w szczególności:
— dokument stwierdzający datę urodzenia wnioskodawcy,
— dokument stwierdzający datę urodzenia i datę zgonu osoby, po której ma być przyznana renta,
— dokument potwierdzający stopień pokrewieństwa (powinowactwa) z osobą zmarłą,
— odpis skrócony aktu małżeństwa, jeżeli o rentę ubiega się wdowa lub wdowiec albo małżonka – małżonek pozostający w separacji lub rozwiedziony,
— zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka albo wdowy lub wdowca, wystawione przez lekarza prowadzącego leczenie, jeżeli przyznanie renty uzależnione jest od ustalenia niezdolności do pracy,
— zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły, jeżeli dziecko ukończyło 16 lat,
— dokument o ustaleniu prawa do alimentów na podstawie wyroku sądu lub ugody sądowej, jeżeli o rentę ubiega się małżonek rozwiedziony, małżonek (wdowa, wdowiec), który nie pozostawał z osobą zmarłą we wspólności małżeńskiej lub jeśli została orzeczona separacja.

9. Do wniosku o rentę rodzinną po osobie, która nie miała ustalonego prawa do świadczenia – oprócz dokumentów wskazanych w pkt 8 – należy dołączyć:
— formularz: „Informacja dotycząca okresów składkowych i nieskładkowych” (formularz ZUS Rp-6) stanowiący załącznik do wniosku o rentę – dotyczy osób posiadających okresy ubezpieczenia (okresy składkowe i nieskładkowe) wyłącznie w Polsce albo w Polsce i w państwach, z którymi Polskę łączy dwustronna umowa międzynarodowa w dziedzinie ubezpieczeń społecznych,
— formularz unijny „Informacje dotyczące przebiegu ubezpieczenia osoby ubezpieczonej” (formularz E 207 PL) – dotyczy osób posiadających okresy ubezpieczenia w Polsce oraz okresy ubezpieczenia w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej / Europejskiego Obszaru Gospodarczego / Szwajcarii,
— zaświadczenia pracodawców (świadectwa pracy) bądź inne dokumenty właściwych organów, urzędów czy organizacji – potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe w Polsce,
— dokumenty potwierdzające okresy ubezpieczenia za granicą – w państwach, z którymi Polskę łączy dwustronna umowa międzynarodowa w dziedzinie ubezpieczeń społecznych albo w państwach członkowskich Unii Europejskiej / Europejskiego Obszaru Gospodarczego / Szwajcarii,
— zaświadczenie pracodawcy – płatnika składek o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia, dochodu – przychodu, które stanowiło podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne lub na ubezpieczenia emerytalne i rentowe albo na ubezpieczenie wypadkowe w Polsce do ustalenia podstawy wymiaru renty oraz uposażenia (druk: ZUS Rp-7),
— zaświadczenia pracodawców (świadectwa pracy), potwierdzające wykonywanie pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze w rozumieniu art. 32 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, przebyte:
— do dnia 31 grudnia 1998 r. – jeżeli osoba, po której przysługuje renta, spełniała warunki do emerytury na podstawie art. 184
wym. ustawy,
— do dnia 31 grudnia 2008 r. – jeżeli osoba, po której przysługuje renta, spełniała warunki do emerytury na podstawie art. 24
ust. 1 wym. ustawy oraz do rekompensaty.
Dokumentem honorowanym przez ZUS, mającym wpływ na ustalenie prawa do świadczenia, jakie przysługiwałoby zmarłemu oraz jego wysokości, jest również legitymacja ubezpieczeniowa zawierająca wpisy dotyczące okresów zatrudnienia i wysokości osiąganych zarobków.

Uwaga!

Aktualny wykaz państw, z którymi Polskę łączy dwustronna umowa międzynarodowa w dziedzinie ubezpieczeń społecznych, a także państw członkowskich Unii Europejskiej / Europejskiego Obszaru Gospodarczego, których okresy ubezpieczenia są uwzględniane przy ustalaniu prawa do polskich rent i ich obliczaniu można uzyskać w każdym Oddziale / Inspektoracie ZUS lub znaleźć na stronach internetowych Zakładu www.zus.pl.

Podstawa wymiaru

10. Osoba zainteresowana wskazuje we wniosku (Część V pkt 2) okres, z którego wynagrodzenie, dochód, przychód, uposażenie ma być przyjęty do ustalenia podstawy wymiaru świadczenia, jakie przysługiwałoby osobie zmarłej.

11. Do ustalenia podstawy wymiaru emerytury lub renty jaka przysługiwałaby zmarłemu, przyjmuje się wynagrodzenie, dochód, przychód, który stanowił podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne lub na ubezpieczenia emerytalne i rentowe albo na ubezpieczenie wypadkowe oraz uposażenie.

12. Podstawa wymiaru świadczenia, jakie przysługiwałoby osobie zmarłej, może być ustalona:
— z 10 kolejnych lat kalendarzowych, wybranych z ostatnich 20 lat kalendarzowych, poprzedzających bezpośrednio rok śmierci osoby, po której ma być przyznana renta,
— z 20 lat kalendarzowych, wybranych z całego okresu podlegania ubezpieczeniu, poprzedzających bezpośrednio rok śmierci osoby, po której ma być przyznana renta.
Jeżeli okres kolejnych 10 lat kalendarzowych obejmuje również ubezpieczenie za granicą w państwie, z którym Polskę łączy dwustronna umowa międzynarodowa w dziedzinie ubezpieczeń społecznych albo w państwie członkowskim Unii Europejskiej / Europejskiego Obszaru Gospodarczego / Szwajcarii – podstawa wymiaru emerytury lub renty może być ustalona z pominięciem pełnych lat kalendarzowych ubezpieczenia za granicą.


Strona 16 z 17

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHZUS Rp-2

Jeżeli w ciągu 20 lat poprzedzających bezpośrednio rok, w którym zgłoszono wniosek o rentę, osoba zmarła nie była ubezpieczona w Polsce, podstawę wymiaru świadczenia stanowi przeciętna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenia emerytalne i rentowe albo ubezpieczenie wypadkowe lub uposażenie w okresie kolejnych 10 lat kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio rok, w którym osoba, po której ma być przyznana renta, przystąpiła po raz pierwszy do ubezpieczenia za granicą.
Podstawa wymiaru renty z tytułu niezdolności do pracy, jaka przysługiwałaby tej osobie, może być ustalona także z faktycznego okresu podlegania ubezpieczeniu w przypadku, gdy nie można udowodnić wynagrodzenia (dochodu, przychodu, uposażenia) z 10 kolejnych lat wybranych z ostatnich 20 lat poprzedzających rok zgłoszenia wniosku o rentę, gdyż:
— śmierć nastąpiła przed ukończeniem wieku 30 lat,
— osoba zmarła pełniła zastępczą służbę wojskową, odbywała czynną służbę wojskową albo korzystała z urlopu wychowawczego, a niezdolność do pracy powstała po ukończeniu 30 lat. Podstawy wymiaru renty nie ustala się, jeżeli osoba zmarła nie pozostawała w ubezpieczeniu co najmniej przez 1 rok kalendarzowy. Podstawę wymiaru renty, jaka przysługiwałaby osobie zmarłej na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz.U. z 2010 r. Nr 101, poz. 648 ze zm.) – stanowi kwota ryczałtowa wynikająca z tej ustawy.

Kapitał początkowy

13. Jeżeli na wysokość świadczenia, jakie przysługiwałoby osobie zmarłej ma wpływ kapitał początkowy, a nie został zgłoszony wniosek o ustalenie kapitału – do wniosku o rentę należy dodatkowo przedłożyć dokumenty potwierdzające wysokość dochodu-wynagrodzenia uzyskanego w okresie:
— 10 kolejnych lat kalendarzowych, wybranych z okresu przed 1 stycznia 1999 r.
— 20 lat kalendarzowych, wybranych z całego okresu podlegania ubezpieczeniu do 31 grudnia 1998 r.
Osobie, która miała ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy w dniu 31 grudnia 1998 r. i zachowała prawo do tej renty w dniu 1 stycznia 1999 r. – do ustalenia podstawy kapitału początkowego może być przyjęty wskaźnik wysokości podstawy wymiaru renty, z decyzji ustalającej prawo do renty po raz pierwszy lub ponownie ustalającej jej wysokość, albo podstawa wymiaru ustalona wg zasad podanych wyżej. Jeżeli renta przyznana została przed 15 listopada 1991 r. – do ustalenia podstawy wymiaru kapitału początkowego, przyjmuje się wskaźnik wysokości podstawy wymiaru ustalony w wyniku rewaloryzacji, chyba że po tej dacie ponownie była ustalona jego wysokość. Jeżeli z powodu niemożności ustalenia podstawy wymiaru renty jej wysokość ustalona została w kwocie najniższej renty, do ustalenia podstawy wymiaru przyjmuje się najniższe wynagrodzenie pracowników, obowiązujące w okresie przyjętym do obliczenia podstawy wymiaru renty.Zawieszenie prawa do renty rodzinnej/zmniejszenie jej wysokości

14. Prawo do renty ulega zawieszeniu albo świadczenie to ulega zmniejszeniu w razie osiągania przychodu, w tym także za granicą, z tytułu zatrudnienia, służby lub innej pracy zarobkowej albo prowadzenia pozarolniczej działalności oraz pobierania zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, wyrównawczego, świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego, dodatku wyrównawczego, a także wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wypłaconego na podstawie przepisów art. 92 Kodeksu pracy (lub innych przepisów w tym zakresie). Za przychód rencistów prowadzących pozarolniczą działalność uważa się podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne.

15. W przypadku osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, nie wyższej niż 130% – renta podlega zmniejszeniu o kwotę przekroczenia, nie większą niż kwota maksymalnego zmniejszenia, natomiast część renty rodzinnej podlega zmniejszeniu – nie więcej niż o proporcjonalną do liczby osób uprawnionych do renty – część kwoty maksymalnego zmniejszenia renty rodzinnej.

16. Osiąganie przychodu w kwocie przekraczającej 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia powoduje zawieszenie wypłaty przysługującego świadczenia, a jeśli do renty uprawnione są dwie lub więcej osób zawieszeniu podlega część renty przysługująca osobie osiągającej przychód w tej wysokości.

17. Punkty 14–16 nie mają zastosowania do osób, które ukończyły powszechny wiek emerytalny, ustalany dla kobiet i mężczyzn indywidualnie, w zależności od daty urodzenia, o ile osoby te są uprawnione do emerytury.

Zasady wypłaty renty rodzinnej

18. W przypadku, gdy do renty rodzinnej lub jej części (jeżeli do renty ma prawo więcej niż 1 osoba) uprawniona jest osoba małoletnia, z chwilą osiągnięcia przez tę osobę pełnoletności, przysługujące jej świadczenia wypłaca się do rąk tej osoby.

19. Osoba pełnoletnia uprawniona do części renty rodzinnej może złożyć wniosek o wypłacenie przysługującej jej części renty – innej osobie pełnoletniej uprawnionej do renty lub osobie która sprawowała opiekę nad wnioskodawcą przed osiągnięciem pełnoletności.

20. Wszystkim uprawnionym członkom rodziny przysługuje jedna łączna renta. Renta ta podlega z urzędu podziałowi na równe części między uprawnionych.

21. Na wniosek jednej z osób uprawnionych do renty rodzinnej może nastąpić wyłączenie z grona osób uprawnionych do renty rodzinnej, w takim przypadku wysokość renty zostanie ponownie obliczona z pominięciem wnioskodawcy.

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny

22. ZUS zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego:
— rencistę,
— członków rodziny pozostających na utrzymaniu rencisty, których dane należy podać na formularzu: „Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny emeryta – rencisty – osoby uprawnionej do renty socjalnej – świadczenia przedemerytalnego / zasiłku – nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego” (formularz ZUS Rp-13).

23. Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego powstaje od dnia, od którego przysługuje wypłata renty, a wygasa z dniem zaprzestania wypłaty świadczenia. W przypadku wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego ZUS wyrejestrowuje z tego ubezpieczenia rencistę wraz z członkami rodziny.

Identyfi kator podatkowy

24. Właściwym identyfi katorem podatkowym, zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfi kacji podatników i płatników (Dz.U. z 2012 r. poz. 1314 ze zm.) jest:
— PESEL w przypadku podatnika będącego osobą fi zyczną objętego rejestrem PESEL nie prowadzącego działalności gospodarczej lub niebędącego zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług,
— NIP w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu.


Strona 17 z 17